PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI OWLIENT


Poslední revize: 1. srpna 2013

 

Obsah:

1. POPIS SLUŽEB

2. ÚČET

3. POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB A ZÁSADY CHOVÁNÍ

4. PŘÍSTUP A SPECIÁLNÍ ZÁSADY PRO NEZLETILÉ

5. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

6. UŽIVATELEM VYTVOŘENÝ OBSAH

7. HLÁŠENÍ NEZÁKONNÉHO OBSAHU

8. BEZPEČNOSTNÍ TECHNICKÁ OPATŘENÍ – SPRÁVA DIGITÁLNÍCH PRÁV

9. KREDITY, PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU A BODY OWLIENT

10. OBCHODNÍ SLUŽBY

11. SEKCE FÓRA A DISKUZE POSKYTOVANÉ V RÁMCI SLUŽEB

12. SOUTĚŽE A LOTERIE

13. REKLAMA A PROPAGACE PRODUKTŮ

14. TESTOVÁNÍ BETA VERZÍ

15. ODPOVĚDNOST, ODŠKODNĚNÍ A NÁHRADY

16. UKONČENÍ SLUŽEB

17. AKTUALIZACE SLUŽEB A PODMÍNEK

18. POVINNOST MLČENLIVOSTI A SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

19. ZDRAVÍ UŽIVATELŮ VIDEO HER

20. SOFTWARE, FUNKCE A NÁSTROJE

21. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PRO KOMPATIBILNÍ MOBILNÍ TERMINÁLY

22. RŮZNÉ

VÍTEJTE VE SLUŽBÁCH SPOLEČNOSTI OWLIENT.

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TYTO OBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

 

1 . POPIS SLUŽEB

1.1 Těmito obecnými podmínkami používání (dále jen jako „Podmínky“) se řídí používání online her a služeb vaší osobou, a to včetně online funkcí multimediálních produktů, webových stránek, serverů, softwaru a rámcové struktury, prostřednictvím kterých jsou tyto položky poskytovány (hromadně dále jen jako „Služby“), jak v současnosti poskytované nebo které budou poskytovány společností OWLIENT SAS (dále hromadně nazývané jako „OWLIENT“ nebo „My“).

1.2 Tyto Podmínky si pečlivě prostudujte, protože představují principy, na jejichž základě poskytujeme Služby. Používání jakýchkoliv nebo veškerých Služeb a Obsahu (jak je uvedeno v Článku 1.3 níže) vámi jako uživatelem (dále jen Uživatel) znamená, že souhlasíte s Podmínkami a/nebo ostatními podmínkami (které zahrnují mimo jiné „pravidla her“) a že souhlasíte s tím, že je budete zcela dodržovat. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, tyto Služby nadále prosím nepoužívejte.

1.3 Obsah zahrnuje veškerý text, grafiku, hudbu nebo zvuky, veškeré zprávy nebo položky informací, fiktivní postavy, jména, témata, objekty, kulisy, kostýmy, efekty, dialogy, slogany, místa, postavy, schémata, koncepty, choreografie, videa, audio-vizuální efekty, názvy domén a jakékoliv jiné prvky, které jsou součástí Služeb, a to jednotlivě nebo v kombinaci, společně s veškerými souvisejícími právy duševního vlastnictví k výše uvedenému, (hromadně dále jen jako „Obsah“).

Za účelem vyloučení pochybností Obsah zahrnuje:

a) obsah vytvořený ostatními Uživateli,

b)

doplňkový obsah a

c) testovací obsah (jak je uvedeno v Článku 12 níže).

1.4 Zásady ochrany osobních údajů společnosti OWLIENTnaleznete na webové stránce služby. Zásady ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí těchto Podmínek. Tyto zásady si prosím pečlivě prostudujte, abyste porozuměl(a) našim stanoviskům a postupům v oblasti osobních údajů a tomu, jak s vašimi osobními údaji nakládáme.

1.5 Společnost OWLIENT si vyhrazuje právo kdykoliv měnit, upravovat, přidávat nebo odstraňovat Články těchto Podmínek, a to v souladu s postupy uvedenými níže v Článku ??.

 

2. ÚČET

2.1 Vytvoření vašeho účtu.

a) Zpřístupnění a používání určitých doplňkových funkcí a/nebo výhod Služeb podléhá podmínce vytvoření účtu u společnosti OWLIENT (dále jen jako „Účet“).

b) Chcete-li si vytvořit Účet, musíte nám poskytnout přesné, úplné a aktuální údaje o vaší osobě. Musíte být oprávněn(a) Služby, ke kterým se registrujete, používat a zejména je nutné, abyste splňoval(a) věkové kritérium.

c) Určité služby mohou vyžadovat vytvoření uživatelského jména nebo avatara. Ty budou propojeny s vaším Účtem a prezentovány veřejně. Proto vám doporučujeme, abyste ve svém uživatelském jméně nepoužíval(a) svoje příjmení.

d) Nesmíte:

(i) zvolit nebo používat uživatelské jméno nebo avatara, které již používá jiná osoba nebo jsou propojeny s jiným Účtem, nebo

(ii) zvolit nebo používat uživatelské jméno nebo avatara, které nesplňují tyto Podmínky, a to zejména zásady chování uvedené v Článku 1.9 a Zásady pro obsah uvedené v Článku 1.10.

(iii) vytvářet větší počet účtů, s výjimkou, kdy je takové jednání výslovně povoleno u konkrétní Služby společností OWLIENT. V takovém případě berete na vědomí, že doplňkový Účet na žádost společnosti OWLIENTzrušíte.

Společnost OWLIENTvám doporučuje, abyste ve svém uživatelském jméně nepoužíval(a) svoje příjmení.

e) Pokud si v rámci našich bezpečnostních postupů zvolíte nebo obdržíte uživatelské jméno, heslo nebo jakoukoliv informaci, pak musíte s takovou informací nakládat jako s důvěrnou a nesmíte ji sdělovat žádné třetí straně. Nikdy vás nebudeme žádat o sdělení vašeho hesla a nikdy vás nebudeme oslovovat s žádostí o sdělení mnemotechnických pomůcek souvisejících s vaším heslem. U jakéhokoliv používání, zejména jakéhokoliv nákupu Služeb, provedeného pomocí vašeho Účtu s heslem se bude předpokládat, že tyto činnosti byly provedeny vaší osobou. Ponecháváme si právo deaktivovat jakékoliv uživatelské jméno nebo heslo v případě, že jste dle našeho názoru porušil(a) kterékoliv z ustanovení těchto Podmínek.

2.2 Správnost a používání údajů vašeho Účtu.

a) Vyjadřujete svůj souhlas s tím, že nám poskytnete osobní údaje vztahující se k vašemu Účtu a budete zajišťovat jejich správnost, úplnost a aktuálnost (a to také v případě přenosu dat z již existujícího Účtu).

b) Po vyzvání k uvedení údajů při procesu registrace se nesmíte vydávat za jinou osobu nebo subjekt a nesmíte prezentovat vaši identitu nebo příslušnost k jakékoliv jiné osobě nebo entitě nepřesným způsobem, což zahrnuje také prostřednictvím používání uživatelského jména, hesla nebo jakékoliv jiné informace vztahující se k Účtu někoho jiného, podobnosti, hlasu, obrazu nebo fotografie jiné osoby nebo uvedení nepravdivých informací týkající se rodiče nebo zákonného zástupce.

c) Můžeme uplatnit opatření, abychom provedli kontrolu přesnosti údajů, které nám poskytnete, a to včetně kontroly telefonních čísel pevných nebo mobilních linek a/nebo e-mailových adres, které nám poskytnete za sebe nebo v příslušných případech za svého rodiče či zákonného zástupce. Za účelem ochrany nezletilých, ostatních Uživatelů a předcházení rizikům podvodů, vyjadřujete svůj souhlas s tím, že na vyžádání zašlete nezbytné souhlasy a podpůrné dokumenty společnosti OWLIENT, a to e-mailem, faxem nebo poštou. Mezi vyžádané dokumenty může patřit také kopie vašeho průkazu totožnosti nebo pasu.

d) Vyjadřujete také svůj souhlas s tím, že budete společnost OWLIENTco nejrychleji informovat na adrese http://support.owlient.eu v případě jakéhokoliv neoprávněného použití vašeho uživatelského jména, hesla nebo jiných informací týkajících se vašeho Účtu nebo povšimnete-li si jakéhokoliv narušení bezpečnosti týkajícího se nebo zahrnujícího Služby.

 

3. POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB A ZÁSADY CHOVÁNÍ

3.1 Používání Služeb.

a) Musíte být oprávněn(a) Služby, ke kterým se registrujete, používat v souladu s těmito Podmínkami a jakýmikoliv jinými podmínkami vztahujícími se k takové Službě.

b) Služby jsou určeny pouze pro osobní použití a za žádných okolností je nesmíte využívat pro žádné komerční účely, aniž byste získal(a) pro takové použití licenci od nás a/nebo našich poskytovatelů licencí.

c) Nesmíte přímo ani nepřímo:

(i) prodávat, pronajímat nebo obchodovat s Obsahem,

(ii) přeuspořádávat, upravovat, dekompilovat, provádět převod ze strojového kódu, provádět zpětnou analýzu softwaru, překládat, přizpůsobovat, reprodukovat, distribuovat, šířit, znovu odesílat nebo přenášet jakýkoliv prvek Obsahu,

(iii) automatizovat nebo používat Obsah ve velkém,

(iv) přenášet jakýkoliv Obsah mezi jakýmikoliv počítači nebo mobilními zařízení vyjma případů, které jsou běžnou součástí používání Služeb.

d) V případech, ve kterých je taková možnost k dispozici jako součást Služeb, jste společností OWLIENToprávněn(a) stahovat dotyčný Obsah na váš počítač / vaše počítače nebo mobilní zařízení a v příslušných případech stránky tisknout, a to za podmínky, že:

(i) zůstanou zcela nedotčena označení autorských práv a ochranných známek a jiné informace o autorství a původu,

(ii) nebudete kopírovat (kromě případů kopírování v rámci běžného používání Služeb a vytvoření jediné kopie za účelem zálohování) nebo distribuovat Obsah nebo kopie a odvozené dokumenty založené zcela nebo částečně na Obsahu, a

(iii) nebudete používat Obsah způsobem, který by naznačovat spojitost s některým z produktů, služeb a/nebo názvů značek společnosti OWLIENT.

e) Pokud vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete jakoukoliv část našich Služeb a porušíte tak tyto Podmínky, pak okamžitě pozbýváte práva používat naše Služby a musíte, dle našeho uvážení, vrátit nebo zničit veškeré kopie materiálů, které jste vytvořili.

f) Vy sám / sama jste výhradně zodpovědný/zodpovědná za jakékoliv škody, které způsobíte společnosti OWLIENT, jejím partnerům, ostatním Uživatelům her a Služeb nebo jakékoliv jiné fyzické osobě nebo právnímu subjektu následkem použití veškerých nebo některých Služeb takovým způsobem, při kterém porušíte zákon nebo povinnosti stanovené v těchto Podmínkách.

3.2 Zásady chování.

Zaručujete se tímto, že budete dodržovat naše zásady chování uvedené v tomto Článku1.9.

a) Služby můžete využívat pouze k zákonným účelům a v souladu s předpokládaným použitím Služeb.

b) Nesmíte:

(i) používat Služby jakýmkoliv způsobem, kterým by docházelo k porušování jakýchkoliv příslušných místních, národních nebo mezinárodních zákonů nebo předpisů,

(ii) používat jakoukoliv součást Služeb nebo Obsahu takovým způsobem, kterým by docházelo k porušování práv duševního vlastnictví jiných stran a/nebo společnosti OWLIENT,

(iii) vytvářet, používat, sdílet a/nebo publikovat jakýmikoliv prostředky (fóra, veřejný profil nebo jinými prostředky) v souvislosti se Službami jakýkoliv materiál (text, slova, obrazy, zvuky, videa apod.), pokud by takovou činností docházelo k porušení povinnosti mlčenlivosti, porušení práva fyzické osoby na soukromí nebo k podněcování ke spáchání nezákonného činu (zejména pirátství, odstraňování ochranných prvků, tzv. crackování, nebo šíření padělaného softwaru),

(iv) realizovat přístup nebo se snažit o realizaci přístupu k součástem Služeb, jejichž využívání nebylo společností OWLIENTpovoleno,

(v) přeuspořádávat, upravovat, překládat, přizpůsobovat, reprodukovat, indexovat, kopírovat a/nebo jinak extrahovat jakékoliv informace, software, produkt nebo jiný prvek nebo součást Obsahu jakýmikoliv prostředky bez výslovného předchozího souhlasu společnosti OWLIENT tak, jak je uvedeno v těchto Podmínkách nebo jinde,

(vi) upravovat, zkreslovat, blokovat, abnormálně zatěžovat, narušovat, zpomalovat a/nebo bránit běžnému fungování veškerých nebo některých součástí Služeb, nebo jejich přístupnosti pro ostatní Uživatele nebo fungování partnerských sítí Služeb nebo se pokoušet o kteroukoliv z výše uvedených činností,

(vii) přenášet nebo šířit jakýkoliv vir, infekce, viry typu trójský kůň, červy, logické bomby, škodlivé soubory a/nebo podobná škodlivá zařízení nebo škodlivá data v souvislosti se Službami, a/nebo organizovat, účastnit se nebo být jakýmkoliv způsobem zapojen do útoku na servery společnosti OWLIENTa/nebo Služby a/nebo její poskytovatele služeb a partnery,

(viii) vytvářet, používat a/nebo šířit „auto“ nebo „makro“ počítačové programy, roboty nebo jiné podvodné programy nebo softwarové aplikace a/nebo používat Služby prostřednictvím zrcadlové stránky,

(ix) vytvářet, poskytovat nebo používat alternativní metody používání Služeb, např. emulátory serverů,

(x) používat nepravdivé informace, používat uživatelský Účet jiného Uživatele, vydávat se za jinou osobu nebo předkládat nepravdivé údaje v souvislosti s jakoukoliv fyzickou osobou nebo právním subjektem v souvislosti s těmito Službami,

(xi) používat jakékoliv prostředky, které výslovně společnost OWLIENT nepovolila, pro shromažďování nebo zachycování dat komunikace mezi ostatními Uživateli v rámci struktury Služeb nebo jména / uživatelská jména a/nebo hesla jakéhokoliv jiného Uživatele,

(xii) pokoušet se získat heslo, informace týkající se Účtu nebo jiné informace soukromé povahy od kteréhokoliv jiného Uživatele Služeb a/nebo prodávat, pronajímat, sdílet, půjčovat a/nebo jakýmkoliv jiným způsobem přenášet váš Účet na jinou osobu a/nebo prostředky pro přístup k Účtu a/nebo jakýmkoliv jiným způsobem dovolit jiné straně využívat váš Účet,

(xiii) využívat nevhodným způsobem služby nápovědy nebo požadavková tlačítka nebo odesílat nepravdivé zprávy pracovníkům společnosti OWLIENT,

(xiv) přistupovat k, využívat, stahovat ze Služeb nebo jinak reprodukovat nebo komukoliv poskytovat (bezplatně nebo oproti platbě) jakékoliv adresáře Uživatelů Služeb nebo jakékoliv jiné informace týkající se Uživatelů nebo používání Služeb,

(xv) odmítnout uposlechnout pokyny zástupců společnosti OWLIENT a/nebo nepravdivě se vydávat za zaměstnance nebo zástupce společnosti OWLIENT nebo jejích partnerů a/nebo agentů.

3.3 Zásady pro obsah

V souvislosti se Službami nesmíte:

a) vytvářet, používat, sdílet a/nebo publikovat jakýmikoliv prostředky (na fórech, veřejném profilu nebo jinými prostředky) jakýkoliv materiál (text, slova, obrazy, zvuky, videa apod.) nebo Obsah, který by dle výhradního uvážení společnosti OWLIENT byl nezákonný, agresivní, zastrašující, zlomyslný, hanlivý, nepravdivý, pornografický, pedofilní, obscénní, vulgární, rasistický, xenofobní, vedoucí k podněcování nenávisti, sexuálně explicitní, urážlivý, násilnický, v rozporu s morálkou nebo jakýmkoliv jiným způsobem nepřijatelný, nebo

b) obtěžovat ostatní Uživatele, zasílat jim nevyžádané reklamní nebo propagační informace nebo sdělení za obchodními účely, používat Služby k účelům průzkumů, soutěží, pyramidového prodeje nebo podobných činností nebo pro rozesílání hromadných e-mailových zpráv nebo nevyžádané pošty.

3.4 Dodatky

Vyhrazujeme si právo pozměňovat zásady chování a zásady pro obsah uvedené v Článcích 1.9 a 1.10, abychom tak stanovovali omezení pro používání Služeb. Můžeme například určit:

a) maximální počet dnů, po které budou zprávy nebo jakýkoliv jiný stažený Obsah uchováván jako součást Služeb,

b) maximální počet nebo objem zpráv, které lze odeslat nebo přijmout prostřednictvím Účtu otevřeného v rámci Služeb,

c) maximální paměťovou kapacitu, která bude přidělena našimi servery vašemu Účtu, a/nebo

d) maximální počet návštěv, během kterých můžete ke Službám realizovat přístup, a to společně s maximální délkou každé návštěvy během konkrétního období.

3.5 Monitorování Služeb společností OWLIENT

a) Nejsme zodpovědní za a nevyjadřujeme souhlas s vašimi názory, radami a/nebo doporučeními zobrazenými nebo odeslanými Uživateli v rámci Služeb, a to včetně zpráv na veřejných fórech. Komunikace takové povahy spadá do výhradní odpovědnosti dotyčného Uživatele.

b) Na základě příslušných právních požadavků se nezavazujeme k monitorování Obsahu, zpráv a jiných informací, kterými v rámci Služeb přispívají Uživatelé. Můžeme, ale nemusíme dohlížet na, monitorovat nebo korigovat naše Služby, a to zejména na domovských webových stránkách a fórech. Další podrobnosti týkající se monitorování Služeb v souvislosti s nezletilými jsou uvedeny v Článcích ?? a ??.

c) Vyhrazujeme si právo dle našeho vlastního uvážení zamítnout jakékoliv uživatelské jméno, zobrazované jméno a/nebo heslo, které si zvolíte.

 

4. PŘÍSTUP A SPECIÁLNÍ ZÁSADY PRO NEZLETILÉ

4.1 Pokud jste osobou nezletilou, pak je nutné, abyste si tyto Podmínky prostudoval(a) s pomocí rodičů nebo zákonných zástupců.

4.2 Pokud jste rodičem nebo zákonným zástupcem, pak vám společnosti OWLIENT doporučuje, abyste sledoval(a) činnosti vašich dětí na internetu a kontroloval(a), zda vaše děti nesdělují svoje osobní údaje bez vašeho předchozího souhlasu.

4.3 Přístup k některým Službám omezujeme na základě věku. Pokud chce Služby využívat nezletilá osoba mladší 12 let (dále jen „Nezletilá osoba“), pak vyžadujeme souhlas rodiče nebo zákonného zástupce. Pokud se nezletilá osoba registruje, pak musí uvést e-mailovou adresu rodiče nebo zákonného zástupce, na kterého se obrátíme s žádostí o souhlas, zamítnutí nebo úpravu přístupu jejich dítěte ke Službám. Společnost OWLIENT si vyhrazuje právo omezit dobu, během které mohou Nezletilé osoby hrát hry, čeká-li se na vyjádření souhlasu a aktivaci jejich rodičem nebo zákonným zástupcem.

4.4 Vyhrazujeme si právo požádat o písemný doklad o souhlasu od rodiče nebo zákonného zástupce u kteréhokoliv Uživatele nebo potenciálního Uživatele Služeb, u nějž nabudeme podezření, že se jedná o Nezletilou osobu. Souhlas rodiče se vztahuje výhradně na Službu, pro kterou byl udělen.

4.5 Určité Služby jsou speciálně navrženy pro děti a umožňují dětem vytvořit si svůj vlastní bezplatný Účet, v rámci něhož společnost OWLIENT shromažďuje informace o uživatelském jméně, hesle, datu narození (nebo věku), zemi a e-mailové adrese rodiče nebo zákonného zástupce.

4.6 Takové Služby někdy nabízejí možnost platby za určitá přihlášení k odběru nebo určité herní funkce, které umožňují dětem účastnit se v rámci Služeb dalších aktivit. Služby na základě přihlášení k odběru mohou také umožňovat rodičům nebo zákonným zástupcům spravovat účty jejich dětí a vytvořit si vlastní Účet nového hráče.

4.7 Určité Služby umožňují dětem vytvořit personalizované avatary, které využívají napříč Službami, a to včetně mini her a virtuálních světů. Děti mohou také využívat jiné funkce Služeb, jako např. „doporučit přátelům“, aby přizvali své přátele a ti se o Službách dozvěděli více. Funkce pozvání umožňují dětem odeslat jejich přátelům jednotlivou zprávu, prostřednictvím které je pozvou k návštěvě související Služby. Při této příležitosti budeme shromažďovat pouze informace zahrnující křestní jméno a e-mailovou adresu vašeho dítěte (nebo v opačném případě e-mailovou adresu rodiče nebo zákonného zástupce) a e-mailovou adresu jejich přátel, a to výhradně za účelem odeslání této jednotlivé zprávy. Tyto informace se neukládají ani nepoužívají pro žádné jiné účely a příjemce nemá přístup k e-mailové adrese vašeho dítěte.

4.8 Určité Služby umožňují dětem přijímat informační bulletiny. Nezletilé osoby s přístupem do fóra budou moci zhlédnout na fóru zprávy ostatních Uživatelů. Na některých fórech může společnost OWLIENT provozovat „bezpečný chatový“ systém, který buď filtruje slova nebo určité fráze, jež považujeme pro Nezletilé osoby za nevhodné, nebo omezujeme příspěvky pouze na seznam předem definovaných frází. Účelem je omezení výskytu obsahu urážlivé nebo hanlivé povahy. Pokud je k dispozici Služba fóra, pak jsou na ní uvedeny také odkazy typu „Nahlásit zneužití”.

4.9 Rodiče nebo zákonní zástupci mohou kdykoliv deaktivovat účet svého dítěte tak, že vytvoří rodičovský účet nebo odešlou e-mailovou zprávu správci Zásad o ochraně osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.

4.10 V každém případě za veškeré používání Služeb Nezletilými osobami nesou odpovědnost jejich rodiče nebo zákonní zástupci, u nichž předpokládáme, že vyjádřili souhlas s používáním Služeb svými dětmi a s těmito Podmínkami.

4.11 V rozsahu povoleném zákonem nepřijímá společnost OWLIENT žádnou zodpovědnost týkající se jakýchkoliv činností, které by mohly nezletilé osoby provádět bez povolení jejich rodičů nebo zákonných zástupců. Pokud jste rodičem nebo zákonným zástupcem a poskytnete vašemu dítěti svolení k registraci k jedné nebo více službám, pak takovým svolením vyjadřujete svůj souhlas s Podmínkami vztahujícími se na používání Služeb vašim dítětem. Další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů na této službě.

 

5. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

5.1 Práva duševního vlastnictví jsou definována jako „patenty, práva k vynálezům, autorská práva a související práva, obchodní značky, obchodní jména, doménové názvy, práva k průmyslovým vzorům, práva na dobrou pověst a její ochranu i soudní cestou, práva na ochranu proti nekalé hospodářské soutěži, práva na design, práva na počítačový software, práva na databáze, topografická práva, morální práva, práva na důvěrnost informací (včetně know-how a obchodních tajemství) a jakákoliv jiná práva duševního vlastnictví, ať již jednotlivě registrovaná nebo neregistrovaná, a včetně všech žádostí o ně, obnovení nebo prodloužení takových práv a všechna podobná nebo stejná práva nebo formy ochrany kdekoliv na světě.“

5.2 Služby a Obsah jsou chráněny národními a mezinárodními zákony a dohodami. Kromě výjimek výslovně uvedených v těchto Podmínkách si my a naši držitelé licencí a poskytovatelé licencí vyhrazujeme naše příslušná Práva duševního vlastnictví vztahující se ke Službám a Obsahu. Jakákoliv reprodukce nebo uvádění těchto prvků jakýmkoliv způsobem a za jakýmkoliv účelem je zakázána bez našeho předchozího povolení a v příslušných případech, bez povolení našimi poskytovateli licencí a zástupci.

5.3 Kromě výjimek výslovně uvedených v těchto Podmínkách nejsou žádná z Práv duševního vlastnictví postoupena nebo licencována na vaši osobu.

5.4 Služby, Obsah a Práva duševního vlastnictví k nim se vztahující náleží společnosti OWLIENT nebo jejím poskytovatelům licencí a zástupcům, a to s výjimkou jakéhokoliv Obsahu vytvořeného Uživatelem (dle ustanovení v Článku 6 níže).

 

6. UŽIVATELEM VYTVOŘENÝ OBSAH

6.1 Společnost OWLIENT vám nabízí možnost (i) vytvářet, editovat, upravovat, přizpůsobovat materiál nebo informace buď původního obsahu nebo, v příslušných případech, Obsahu a/nebo nástrojů zpřístupněných v rámci určitých Služeb společností OWLIENTa (ii) nahrávat, publikovat nebo odesílat takový materiál nebo informace prostřednictvím Služeb (cokoliv z toho je tzv. „Uživatelem vytvořený obsah“).

Pokud vytvoříte Uživatelem vytvořený obsah, zavazujete se dodržovat ustanovení těchto Podmínek kdykoliv během a po vytvoření takového Uživatelem vytvořeného obsahu. Tyto Podmínky budou platit i po ukončení vašeho Účtu.

Rozumíte skutečnosti, že odpovědnost za veškerý Uživatelem vytvořený obsah, který zveřejníte na fóru nebo soukromě odešlete jinému uživateli Služby nebo nám, přísluší výhradně vaší osobě. Přestože jsou Služby vytvořeny tak, aby byly pro sdílení takového Uživatelem vytvořeného obsahu bezpečným prostředím, společnost OWLIENT nemůže zaručit, že ostatní uživatelé, se kterými budete váš Uživatelem vytvořený obsah sdílet, jej nezneužijí. Pokud máte Uživatelem vytvořený obsah, jehož důvěrnost si přejete zachovat, a/nebo nechcete, aby jej používali ostatní (zahrnuje mimo jiné fotografie, osobní údaje, jméno, adresu bydliště, telefonní číslo apod.), pak jej neumísťujte do Služeb. SPOLEČNOST OWLIENT NEBUDE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ZODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÝ UŽIVATELEM VYTVOŘENÝ OBSAH, COŽ ZAHRNUJE MIMO JINÉ JAKÉKOLIV CHYBY NEBO OPOMENUTÍ V JAKÉMKOLIV UŽIVATELEM VYTVOŘENÉM OBSAHU, NEBO ZA JAKÉKOLIV ZTRÁTY NEBO ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU ZAPŘÍČINĚNÉ NÁSLEDKEM POUŽITÍ JAKÉHOKOLIV VLOŽENÉHO, E-MAILEM ODESLANÉHO NEBO JINAK PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB SPOLEČNOSTI OWLIENT PŘENÁŠENÉHO UŽIVATELEM VYTVOŘENÉHO OBSAHU. SPOLEČNOST OWLIENT NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA ZNEUŽITÍ NEBO ZPRONEVĚŘENÍ JAKÉHOKOLIV UŽIVATELEM VYTVOŘENÉHO OBSAHU, KTERÝ VLOŽÍTE DO SLUŽEB.

6.2 Uživatelem vytvořený obsah odvozený z již existujícího Obsahu společnosti OWLIENT (dále jen „Odvozený uživatelem vytvořený obsah“)

Prohlašujete, že tímto přijímáte skutečnost, že Uživatelem vytvořený obsah může být vyvinut a vytvořen pomocí nástrojů a/nebo na základě Obsahu, který patří společnosti OWLIENT, např. což zejména zahrnuje mimo jiné názvy, fiktivní postavy, jména, témata, objekty, kulisy, kostýmy, efekty, texty, dialogy, slogany, místa, postavy, schémata, koncepty, designy, grafiku, animace, zvuky, hudební skladby, videa, audiovizuální efekty, uživatelsky přívětivé funkce a jakékoliv jiné prvky hry nebo Služeb. Jakýkoliv Uživatelem vytvořený obsah vytvořený pomocí takového Obsahu společnosti OWLIENT bude považován za „Odvozený uživatelem vytvořený obsah“, jak je uvedeno níže, a bude se řídit ustanoveními tohoto Článku 6.

6.3 S ohledem na tuto skutečnost prohlašujete, že souhlasíte se skutečností, že společnost OWLIENT bude výhradním vlastníkem všech práv vztahujících se k Odvozenému uživatelem vytvořenému obsahu, který vytvoříte z již existujícího Obsahu společnosti OWLIENT, a to tak, jak bude vytvořen, a v době, kdy bude vytvořen. Přijetím těchto Podmínek vyjadřujete svůj souhlas s neodvolatelným a bezplatným převodem všech práv k použití, která byste mohl(a) k dotyčnému Uživatelem vytvořenému obsahu mít, na společnost OWLIENTs tím, že dovolujete společnosti OWLIENT neomezeně využívat níže uvedených práv, která jsou zde uvedena jen pro ilustraci a která nejsou jejich vyčerpávajícím seznamem:

(i) právo reprodukovat, trvale nebo dočasně, jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, na všech známých nebo dosud neznámých médiích, a to zejména:

- právo začlenit Odvozený uživatelem vytvořený obsah vcelku nebo jeho části ve všech produktech a službách společnosti OWLIENT, což zahrnuje mimo jiné ostatní online nebo offline hry, filmy nebo jiný audiovizuální obsah,

- právo nahrávat a stahovat, zobrazovat, realizovat, přenášet a/nebo uchovávat jakýmikoliv prostředky, v jakémkoliv umístění a na jakémkoliv médiu Odvozený uživatelem vytvořený obsah a všechny produkty, ve kterých je začleněn celý nebo část Odvozeného uživatelem vytvořeného obsahu,

- právo přeuspořádávat, opravovat, vyvíjet, překládat, digitalizovat, kódovat nebo jinak upravovat Odvozený uživatelem vytvořený obsah a reprodukovat výsledky kterékoliv z takových operací, a to jakýmikoliv prostředky a na všech stávajících nebo budoucích médiích,

- právo pořizovat kopii celého nebo části Odvozeného uživatelského obsahu a všech produktů, ve kterých je začleněn celý nebo část Odvozeného uživatelem vytvořeného obsahu, a to včetně upravených, přeložených nebo přeuspořádaných verzí, a to v počtu kopií dle uvážení společnosti OWLIENT, jakýmkoliv postupem a na jakékoliv médium (což zahrnuje mimo jiné digitální média, disky CD, CD-ROM, DVD, herní kazety, mobilní telefony, zařízení PDA, internet apod.),

- právo uvést na trh, oproti platbě nebo zdarma, a distribuovat (včetně pronájmu, prodeje a půjčení) celý nebo část Odvozeného uživatelem vytvořeného obsahu, a to včetně upravených nebo přeuspořádaných verzí, a veškeré produkty, ve kterých je začleněn Odvozený uživatelem vytvořený obsah, a to jakýmkoliv postupem a na jakékoliv známé nebo dosud neznámé médium, a

- právo reprodukovat Odvozený uživatelem vytvořený obsah jakýmikoliv prostředky, v jakékoliv formě a na jakékoliv médium, v rozsahu nutném pro práva používání uvedená níže.

(ii) právo prezentovat a vysílat Odvozený uživatelem vytvořený obsah na všech místech přístupných veřejnosti a na všech soukromých místech, jakýmikoliv prostředky nebo postupy a na jakýchkoliv známých nebo dosud neznámých médiích (a zejména pomocí pozemního, satelitního a kabelového vysílání, optických vláken, placené nebo bezplatné televize, počítačového přenosu, internetu, připojení ADSL, video platforem, webové televize a video streamingu, televize MMDS, televize mobilních telefonů a sledování v režimu „catch-up TV“).

(iii) právo používat Odvozený uživatelem vytvořený obsah jakýmkoliv způsobem ke komerčním nebo nekomerčním účelům jako ukázku, propagaci či reklamu pro veškeré produkty a Služby společnosti OWLIENT.

(iv) právo zveřejnit Odvozený uživatelem vytvořený obsah nebo jakýkoliv produkt zahrnující Odvozený uživatelem vytvořený obsah v co možná nejširším rozsahu, především prostřednictvím přenosu, licence nebo jakéhokoliv druhu smlouvy, dočasně nebo trvale, oproti platbě nebo bezplatně, jakýmikoliv známými nebo dosud neznámými prostředky, a to zejména prostřednictvím internetu nebo jakékoliv digitální sítě, s platbou za zobrazení, s platbou za hru nebo televizní vysílání, a obecně prostřednictvím veškerých médií a/nebo sítí (zejména analogových nebo digitálních sítí a médií, telekomunikačních sítí a médií a počítačových sítí a médií).

(v) právo produkovat nebo objednávat produkci nového produktu nebo služby z Odvozeného uživatelem vytvořeného obsahu nebo z jakéhokoliv produktu zahrnujícího Odvozený uživatelem vytvořený obsah, ať již by byl reprodukován „jak stojí a leží“ nebo upraven společností OWLIENT nebo jinou externí stranou dle jejího uvážení.

(vi) právo využívat Odvozený uživatelem vytvořený obsah u produktů zahrnujících Odvozený uživatelem vytvořený obsah, tj. zejména:

- právo používat a/nebo využívat celý nebo část Odvozeného uživatelem vytvořeného obsahu a jakéhokoliv produktu zahrnujícího Odvozený uživatelem vytvořený obsah v jakékoliv formě, po přizpůsobení nebo bez přizpůsobení pro používání ve formě derivativních „reklamních“ produktů, zejména za účelem, např. a mimo jiné k: publikování nebo produkci knih a komiksů, strategických návodů a knih založených na scénáři a/nebo grafiky her a/nebo Služeb, hodnocení, kalendářů, papírnického zboží, nálepek, plakátů, kancelářských potřeb, příslušenství pro počítače nebo herní konzole, počítačových tapet, spořičů, postaviček, her, hraček z jakéhokoliv materiálu, textilií, porcelánového zboží, kreseb, reklamních materiálů (zejména prostřednictvím zobrazení mailem na internetu), zvukové nebo vizuální reprodukci a uvádění (zejména filmy, zprávy, dokumenty, pódiová představení, tematické parky apod.) a všech ostatních objektů, které ve své podstatě nebo ve své formě, dekoraci, obalu nebo prezentaci zahrnují celý nebo část Odvozeného uživatelem vytvořeného obsahu,

- právo produkovat pokračování, dějově předcházející díla, doplňková díla a odvozená díla a jakékoliv konverze jakékoliv hry nebo jakéhokoliv jiného materiálu zahrnujícího Odvozený uživatelem vytvořený obsah pro jakoukoliv platformu, v jakémkoliv jazyce a v jakékoliv formě, dle uvážení společnosti OWLIENTa

- obecně veškerá privilegia vyplývající z vlastnictví díla autorem.

Tento převod práv je udělen s celosvětovou platností a na období ochrany každého Odvozeného uživatelem vytvořeného obsahu příslušnými zákony.

Společnost OWLIENT nebo jakákoliv jiná externí strana, na kterou byla práva týkající se Odvozeného uživatelem vytvořeného obsahu převedena v souladu s tímto Článkem, mohou vznést žádost o registraci nebo registrovat jakákoliv Práva duševního vlastnictví vztahující se k Odvozenému uživatelem vytvořenému obsahu svým vlastním jménem, a to pro všechny země světa. Uživatel se zavazuje (i) podepsat a předložit veškeré nutné dokumenty vyžádané společností OWLIENT nebo jinou externí stranou, na kterou byla práva převedena, za účelem registrace, a zejména podepsat jakoukoliv žádost, dokument o převodu nebo jiný dokument, který by mohl být nezbytný pro umožnění registrace společnosti OWLIENT nebo externí strany, na kterou byla práva převedena, a získání patentů, obchodních značek, autorských práv, vlastnických práv, registrace nákresů a jakékoliv jiné formy ochrany vztahující se k Odvozenému uživatelem vytvořenému obsahu a pro uznání statusu držitele všech dědičných práv a vlastnických práv vztahujících se k Odvozenému uživatelem vytvořenému obsahu a (ii) poskytnout veškerou nezbytnou součinnost společnosti OWLIENT nebo externí straně, na kterou byla práva převedena, na náklady společnosti OWLIENT nebo dotyčné externí strany, při jakémkoliv jednání, řízení nebo krocích zaměřených na uplatnění ustanovení tohoto Článku jak na území Spojených států, tak mimo něj.

6.4 V případě právoplatného soudního usnesení, že veškerá nebo část práv týkajících se odvozeného uživatelem vytvořeného obsahu vytvořeného vaší osobou nelze právoplatně převést na společnost OWLIENT tak, jak je uvedeno výše, pak tímto udělujete společnosti OWLIENT bezplatně, trvale a na celou zákonnou dobu ochrany Odvozeného uživatelem vytvořeného obsahu Právy duševního vlastnictví neodvolatelné a přenosné právo používat, reprodukovat, uvádět, upravovat, zobrazovat, distribuovat a obecně využívat tento Odvozený uživatelem vytvořený obsah tak, jak je uvedeno v tomto Článku 6, a to jakýmikoliv prostředky, na všech známých i dosud neznámých médiích, ke všem účelům (ať už komerčním nebo nekomerčním) a celosvětově, a to bez nutnosti uvádět vaši osobu jako zdroj Odvozeného uživatelem vytvořeného obsahu s ohledem na technická nebo provozní omezení.

6.5 Stejně tak udělujete bezplatně všem ostatním Uživatelům Služeb a dotyčných her trvale a na celé období zákonné ochrany Odvozeného uživatelem vytvořeného obsahu Právy duševního vlastnictví nevýhradní a neodvolatelné právo používat Odvozený uživatelem vytvořený obsah, který byl vytvořen a publikován vaší osobou, pro účely produktů a služeb nabízených společností OWLIENT, na celém světě a v rámci omezení povolených společností OWLIENT, a zejména pro přístup, zobrazování, kopírování, přizpůsobování a úpravy uvedeného Odvozeného uživatelem vytvořeného obsahu a vytváření derivativních děl v rámci struktury Služeb. Toto oprávnění bude nadále platné i po jakémkoliv částečném ukončení platnosti oprávnění, které vám společnost OWLIENT uděluje pro používání Služeb, nebo těchto Podmínek.

Společností OWLIENT jste oprávněn(a) stáhnout kopii dotyčného Obsahu na váš počítač / vaše počítače nebo mobilní zařízení a v příslušných případech stránky tisknout, a to za podmínky, že:

(a) zachováte zcela nedotčena označení autorských práv a ochranných známek a jiné informace o vlastnictví,

(b) nevytváříte kopie (kromě vytvoření jediné kopie pro účely vašeho vlastního zálohování) nebo nevytváříte derivativní dokumenty založené zcela nebo částečně na Obsahu a

(c) nepoužíváte Obsah způsobem, který by naznačoval spojitost s některým z produktů, služeb a/nebo názvů značek společnosti OWLIENT.

6.6 Používání Odvozeného uživatelem vytvořeného obsahu vaší osobou

Společnost OWLIENT vám tímto uděluje nevýhradní a nepřenositelné osobní oprávnění, které je kdykoliv odvolatelné, k využívání Odvozeného uživatelem vytvořeného obsahu, který jste vytvořil(a) z Obsahu společnosti OWLIENT s celosvětovou platností a na dobu používání Služeb vaší osobou za účelem:

(i) záznamu na vaši konzoli, váš počítač, váš mobilní telefon nebo jakékoliv jiné médium, které pro přístup ke Službám používáte,

(ii) sdílení s vašimi přáteli, kteří Služby používají, a

(iii) nahrávání do Služeb a používání v rámci struktury Služeb a/nebo na jakékoliv jiné servisní nebo partnerské síti společnosti OWLIENT v rozsahu povoleném společností OWLIENT.

Ostatní uživatelé Služeb vám také udělili osobní oprávnění, které je kdykoliv odvolatelné, nevýhradní a nepřenositelné, k používání Odvozeného uživatelem vytvořeného obsahu, který v rámci struktury Služeb a v souladu s těmito Podmínkami vytvořili. Podmínky tohoto oprávnění jsou uvedeny v Článku 6 níže.

 

6.7 Uživatelem vytvořený obsah vytvořený nezávisle z již existujícího Obsahu společnosti OWLIENT („Původní Uživatelem vytvořený obsah“)

Vložením jakéhokoliv Původního uživatelem vytvořeného obsahu do Služeb udělujete společnosti OWLIENT bez nároku na honorář plně uhrazené, trvalé neodvolatelné, nevýhradní a plně postupitelné právo a oprávnění používat, reprodukovat, upravovat, přizpůsobovat, publikovat, překládat, slučovat s jinými díly, vytvářet odvozená díla, což zahrnuje mimo jiné reklamní produkty, distribuovat, předvádět, editovat a zobrazovat takový Původní uživatelem vytvořený obsah (celý nebo jeho část) kdekoliv na světě a/nebo jej začlenit do jiných děl v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu nebo technologii, ať již stávající nebo v budoucnosti vyvinuté, k jakémukoliv účelu, což zahrnuje mimo jiné zábavu, informace, reklamu, propagaci a marketing veškerých Služeb nebo produktů společnosti OWLIENT ke komerčním nebo reklamním účelům (dále jen jako „Oprávnění k uživatelem vytvořenému obsahu“). Tímto je dohodnuto, že z Oprávnění k uživatelem vytvořenému obsahu také vyplývá udělení oprávnění ke všem právům k Původnímu uživatelem vytvořenému obsahu, což zahrnuje mimo jiné obchodní známku, patent, obchodní tajemství, autorské právo a práva na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech. Konkrétně se vzdáváte veškerých „morálních práv“ souvisejících s a vztahujících se k Původnímu uživatelem vytvořenému obsahu. Výše uvedená udělení oprávnění zahrnují mimo jiné jakákoliv autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví související s a vztahující se k Původnímu uživatelem vytvořenému obsahu. Prohlašujete a zaručujete se, že: vlastníte Původní uživatelem vytvořený obsah vložený vaší osobou na Služby nebo prostřednictvím Služeb nebo jiným způsobem disponujete právem udělit oprávnění tak, jak je uvedeno výše v tomto Článku, a že vložením Původního uživatelem vytvořeného obsahu na Služby nebo prostřednictvím Služeb nedochází k porušení soukromých práv, práv na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech, autorských práv, smluvních práv nebo jakýchkoliv jiných práv jakékoliv osoby. Souhlasíte s tím, že uhradíte veškeré honoráře a poplatky a jiné finanční obnosy, jejichž dluh by vznikl z důvodu vložení jakéhokoliv Původního uživatelem vytvořeného obsahu na Služby nebo prostřednictvím Služeb.

 

6.8 Uživatelem vytvořený obsah s vaším vyobrazením

Pokud Uživatelem vytvořený obsah, který vytvoříte a zveřejníte, obsahuje vaše vyobrazení, pak berete na vědomí, že společnost OWLIENT má právo používat vaše vyobrazení jako součást Služeb na celém světě a po celou dobu trvání dotyčných Služeb. Souhlasíte s tím, že Uživatelem vytvořený obsah s vaším vyobrazením bude používán společností OWLIENT v souladu s Články 6.2Error: Reference source not found a 6.7. Pokud vámi zveřejněný Uživatelem vytvořený obsah na Službách obsahuje vyobrazení jakékoliv jiné osoby než vás, zaručujete se tímto, že jste od dotyčné osoby získal(a) povolení k tomu, aby jeho/její vyobrazení mohla používat společnost OWLIENT v souladu s podmínkami Článku ??, a společnost OWLIENT odškodníte za jakékoliv ztráty, které by mohla společnost OWLIENT utrpět v případě opodstatněné stížnosti, žaloby nebo nároku třetí strany v souvislosti s tím, že společnost OWLIENT používá vyobrazení třetí strany, odvozené od Uživatelem vytvořeného obsahu, který byl vytvořen a zveřejněn vaší osobou.

 

6.9 V každém případě:

a) vám neudělujeme oprávnění k používání Uživatelem vytvořeného obsahu ke komerčním účelům,

b) schopnost vytvářet Uživatelem vytvořený obsah je součástí Služby, kterou nabízíme, a nedává vám právo na jakoukoliv platbu, a to ani v případech, kdy je Uživatelem vytvořený obsah zpřístupněn ostatním Uživatelům Služeb. Společnost OWLIENT se nicméně může na základě svého vlastního uvážení rozhodnout udělit vám určitou odměnu za Uživatelem vytvořený obsah ve smyslu popisu v rámci Služby,

c) zaručujete se společnosti OWLIENT, že veškerý Obsah (ať již se jedná o Uživatelem vytvořený obsah nebo jiný), který vytvoříte a/nebo zveřejníte během používání Služeb, neporušuje práva žádné třetí strany a zejména nepředstavuje porušení Práv duševního vlastnictví nebo spáchání činu nekalé hospodářské soutěže, a to včetně případů, kdy Obsah využívá společnost OWLIENT při poskytování Služeb,

d) zaručujete se, že jste osobně zodpovědný/zodpovědná za veškerý Obsah, který vytvoříte, použijete a/nebo zveřejníte během používání Služeb, a souhlasíte s tím, že budete chránit, odškodníte a zajistíte odškodnění pro společnost OWLIENT, včetně jejích poskytovatelů licencí, držitelů licencí, držitelů postoupených licencí, subjektů, na které byla převedena práva, právních nástupců a jejich zaměstnancům, manažerům a pověřeným ředitelům, před a proti jakýmkoliv nárokům nebo údajným nárokům, žalobám či řízením vedeným proti společnosti OWLIENT a/nebo jejím Přidruženým organizacím v souvislosti s použitím nebo zveřejněním obsahu, který byl vytvořen, použit a/nebo zveřejněn během používání Služeb. V takových případech si společnost OWLIENT vyhrazuje právo vést na svoje vlastní náklady vlastní obranu a získat výhradní kontrolu nad jakýmikoliv kroky, které by mohly vést k náhradám z vaší strany. Vyjadřujete svůj souhlas s tím, že v takových případech budete poskytovat společnosti OWLIENT na základě její žádosti plnou součinnost při ochraně jejích zájmů.

e) Za účelem vyloučení pochybností, pokud a dokud nebude takový Obsah společností OWLIENT odstraněn, pak Uživatelem vytvořený obsah, který byl vytvořen vaší osobou v souvislosti se Službami, bude propojen s vaším uživatelským jménem a bude zpřístupněn Uživatelům Služby a

f) vzdáváte se v absolutním rozsahu vašich morálních práv na veškerý Obsah (ať již se jedná o Uživatelem vytvořený obsah nebo jiný), který jste vytvořil(a) nebo zveřejnil(a) v souladu se zákonem Velké Británie týkajícím se autorských práv, designu a patentů z roku 1988 (v angl. Copyright, Designs and Patents Act 1988), a v rozsahu povoleném zákonem všech obecně rovnocenných práv, kterými byste mohl(a) disponovat v rámci celého světa, a

g) zaručujete se, že získáte stejný souhlas od jakékoliv osoby, která by se mohla dovolávat morálních práv k Uživatelem vytvořenému obsahu.

h) berete na vědomí a souhlasíte se skutečností, že společnost OWLIENT může uchovávat jakýkoliv Uživatelem vytvořený obsah a může také zveřejňovat jakýkoliv Uživatelem vytvořený obsah, pokud to vyžaduje zákon, nebo v případě, že se v dobré víře domnívá, že takové uchovávání nebo zveřejnění je odůvodněně nezbytné pro: zajištění souladu s právním postupem, vynucení těchto Podmínek, reakci na jakákoliv tvrzení, že Uživatelem vytvořený obsah porušuje práva třetích stran nebo ochranu práv, majetku nebo osobní bezpečnosti společnosti OWLIENT, jejích uživatelů a veřejnosti. Rozumíte skutečnosti, že technické zpracování a přenos Služeb, které obsahují váš Uživatelem vytvořený obsah, může zahrnovat: přenos pomocí různých sítí a změny za účelem souladu a přizpůsobení s ohledem na technické požadavky připojení sítí nebo zařízení. Společnost OWLIENT může uchovávat Uživatelem vytvořený obsah po neomezené časové období. Nicméně společnost OWLIENT nemá žádnou povinnost Uživatelem vytvořený obsah uchovávat nebo vám ho v budoucnosti zpřístupňovat.

V rozsahu povoleném příslušnými zákony nebo v případě existence jakýchkoliv morálních práv nebo podobných práv (dále jen jako Morální práva) souvisejících s Uživatelem vytvořeným obsahem a pokud taková práva nejsou výhradním vlastnictvím společnosti OWLIENT, pak souhlasíte s tím, že se nebudete vůči společnosti OWLIENT nebo jejím Přidruženým organizacím a ostatním oprávněným Uživatelům svých morálních práv k Uživatelem vytvořenému obsahu domáhat a zaručujete se, že získáte stejný souhlas od jakékoliv osoby, která by se mohla dovolávat morálních práv k Uživatelem vytvořenému obsahu.

 

7. HLÁŠENÍ NEZÁKONNÉHO OBSAHU

7.1 Pokud se domníváte, že jakýkoliv Obsah zveřejněný na Službách není v souladu s těmito Podmínkami (včetně zásad chování nebo zásad pro obsah stanovených v Článcích 1.9 a 1.10), pak můžete takovou skutečnost nahlásit společnosti OWLIENT pomocí možnosti „Nahlásit“, která je k dispozici u každé Služby nebo zveřejněním oznámení s tím, že uvedete informace uvedené níže.

http://support.owlient.eu

7.2 Chcete-li nám pomoci rychle reagovat na vaše hlášení, pak je důležité, abyste uvedl(a) co nejvíce níže uvedených informací:

a) datum vašeho hlášení,

b) vaše příjmení, křestní jméno, datum a místo narození, adresu a způsob, jakým vás můžeme kontaktovat, např. telefonní číslo nebo e-mailovou adresu,

c) identifikaci a popis Obsahu, který podle vašeho názoru nesplňuje tyto Podmínky, a to s uvedením, kde přesně se nachází,

d) uvedení důvodů, proč se domníváte, že tento Obsah nesplňuje tyto Podmínky a měl by být ze Služeb odstraněn, s uvedením konkrétního Článku těchto Podmínek nebo právních ustanovení, pokud možno s přiložením důkazu,

e) při hlášení porušení autorských práv uveďte dílo, které je autorským právem chráněno a u nějž chcete nahlásit porušení takových práv, a veškeré nezbytné informace, jež dokládají existenci takového autorského práva a skutečnost, že jste oprávněn(a) činit kroky jménem držitele takových autorských práv a

f) prohlášení, v němž konkrétně uvedete, že se domníváte, že veškeré informace v hlášení uvedené jsou pravdivé.

7.3 Po přijetí hlášení si společnost OWLIENT vyhrazuje právo jednat tak, jak to bude považovat za vhodné, a dle svého vlastního uvážení.

7.4 Společnost OWLIENT si vyhrazuje právo vyzvat vás k tomu, abyste přestal(a) využívat jakýkoliv Obsah, o němž se domnívá, že není v souladu s ustanoveními těchto Podmínek a/nebo smazat nebo deaktivovat dotyčný Obsah.

Pokud společnost OWLIENT smaže nebo deaktivuje jakýkoliv Obsah, který jste zveřejnil(a) a který je považován za obsah nesplňující tyto Podmínky, pak si společnost OWLIENT vyhrazuje právo ukončit platnost těchto Podmínek a/nebo pozastavit nebo smazat váš Účet, a to v souladu s níže uvedeným Článkem 14.

 

8. BEZPEČNOSTNÍ TECHNICKÁ OPATŘENÍ – SPRÁVA DIGITÁLNÍCH PRÁV

8.1 Určité Služby mohou být chráněny bezpečnostními technickými opatřeními a správou digitálních práv, což zejména mimo jiné zahrnuje fyzickou ochranu, tetování (vodoznak), digitální kód a online aktivaci.

8.2 Vysokorychlostní internetové připojení a vytvoření Účtu jsou nezbytné pro přístup k online funkcím a hraní online a také pro přístup k určitému Obsahu včetně exkluzivního Obsahu, který lze aktivovat pouze pomocí jedinečného kódu.

8.3 U všech her a/nebo Služeb, které obsahují technologii Orbit Digital Rights Management, je pro hraní těchto her a přístup k takovým Službám vždy nezbytné mít trvalé vysokorychlostní internetové připojení a vytvořený Účet.

 

9. KREDITY, PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU A BODY OWLIENT

Společnost OWLIENT může nabízet určité Služby oproti platbě (dále jen jako „Rozšířené služby“). Tyto Rozšířené služby zahrnují služby stahování Obsahu, ikony a vyzváněcí tóny pro mobilní telefony, účast na některých hrách a aktivitách, personalizaci určitých prvků Služeb, přihlášení k odběru informačních bulletinů a osvojení tzv. „virtuálních zvířat“. Společnost OWLIENT může dle svého vlastního uvážení přestat nabízet určité Rozšířené služby a nabízet nové Rozšířené služby.

Chcete-li si zakoupit a používat Rozšířené služby, musíte mít založen Účet.

Můžeme také nabízet systém umožňující získávání bodů během používání Služeb vaší osobou, pokud si stáhnete Doplňkový obsah (viz definice níže) nebo pokud se zúčastníte určitých her a aktivit nabízených Službami (dále jen jako „Bodový systém“). Tyto body můžete směňovat za Doplňkový obsah, který v rámci Bodového systému nabízíme.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv upravovat tyto Podmínky nebo odstranit jakýkoliv nebo veškeré Bodové systémy zcela dle našeho vlastního uvážení a v souladu s podmínkami uvedenými v Článku ?? níže.

Pro přístup k určitým Službám vám můžeme nabízet systém umožňující nakupovat virtuální měnu (virtuální kredit) a/nebo přihlášení k odběru pro různá období. V takovém případě platí pro prodej této virtuální měny a/nebo přihlášení k odběru, která jsou přístupná na stránce Služby, speciální podmínky, které musí být součástí těchto Podmínek.

 

10. OBCHODNÍ SLUŽBY

Společnost OWLIENT vám může umožnit nakupovat některé produkty společnosti OWLIENT. Na nákup se mohou vztahovat speciální podmínky, které se mohou objevit na webové stránce společnosti OWLIENT.

 

11. SEKCE FÓRA A DISKUZE POSKYTOVANÉ SLUŽBAMI

a) Služby mohou obsahovat fóra, informativní skupiny nebo jiné druhy online diskuzních sekcí (hromadně nazývané dále jen jako „Fóra“), které nejsou řízené moderátory nebo které jsou moderátory kontrolovány až následně, což znamená, že vaše zprávy nejsou před zveřejněním na webových stránkách společnosti OWLIENT kontrolovány.

b) Při používání těchto Služeb musíte brát na vědomí, že vaše uživatelské jméno a zprávy budou veřejné a budou zobrazovány jakýmkoliv Uživatelem, který Služby navštíví. Zprávy proto odesíláte na vlastní riziko. Za jejich odeslání, zveřejnění a šíření nesete výhradní zodpovědnost.

c) Musíte zajistit soulad se všemi zásadami chování a Zásadami pro obsah, jak je uvedeno v Článku 3 těchto Podmínek, a dále se zavázat, že nebudete:

(i) omezovat nebo bránit v používání Fóra žádnému jinému Uživateli Služeb,

(ii) umisťovat do online prostoru nebo odhalovat prostřednictvím Služeb jakékoliv reálné osobní informace týkající se jakéhokoliv Uživatele,

(iii) umisťovat do online prostoru nebo odhalovat informace, které se obecně nevztahují ke stanovenému předmětu nebo tématu dotyčného veřejného Fóra nebo

(iv) umisťovat do online prostoru nebo odhalovat informace, které jsou nevhodné nebo neuctivé pro běžné nebo vybrané Uživatele Fóra.

d) Společnost OWLIENT si vyhrazuje právo se na vás obrátit za účelem získání dalších informací týkajících se zpráv, které jste šířil(a), a to zejména za účelem kontroly, že jste oprávněn(a) takové zprávy šířit a/nebo že jste vlastníkem součástí (text, slova, obrazy, zvuky, videa apod.), které obsahují.

e) V každém případě společnost OWLIENT není zodpovědná za a nevyjadřuje souhlas s názory, radami a/nebo doporučeními zobrazenými nebo odeslanými Uživateli v rámci Služeb, a to včetně zpráv na veřejných Fórech, a v tomto ohledu odmítá společnost jakoukoliv zodpovědnost.

 

12. SOUTĚŽE A LOTERIE

Společnost OWLIENT a/nebo její partneři v rámci Služeb pravidelně organizují soutěže, hry, bezplatná losování cen a propagační akce. Tyto akce podléhají speciálním podmínkám, které vám vždy sdělíme v době konání těchto propagačních akcí.

 

13. REKLAMA A PROPAGACE PRODUKTŮ

Zcela dle vlastního uvážení a s ohledem pouze na redakční zásady každé Služby může společnost OWLIENT zobrazovat určité produkty a/nebo služby třetích stran, a to prostřednictvím umístění propagačních odkazů, reklamních proužků nebo jakýchkoliv reklamních nebo propagačních prvků, a může také realizovat činnosti křížového marketingu ve spolupráci s jakýmkoliv partnerem dle svého výběru.

Společnost OWLIENT nenese odpovědnost za produkty nebo služby třetích stran takto zobrazované.

 

14. TESTOVÁNÍ BETA VERZÍ

a) Společnost OWLIENT se na vás může, zcela dle vlastního uvážení, obrátit s nabídkou testování, hodnocení nebo připomínkování jedné nebo více her a Služeb, herních prvků a/nebo stahování Obsahu ještě před zahájením obchodování s nimi nebo uvedením na trh, a to za účelem identifikace programových chyb nebo jiných chyb v takových programech a/nebo vylepšení jejich funkcí (dále jen jako „Testování beta verzí“).

b) Pokud případně s testováním her a Služeb souhlasíte, musíte podepsat pro každou instanci Testování beta verzí smlouvu o mlčenlivosti a tu předat zpět společnosti OWLIENT ještě před vaší akreditací a předáním nebo zpřístupněním takového softwaru vaší osobě. Vaše účast na Testování beta verzí je podmíněna podpisem zmíněné smlouvy o mlčenlivosti a těchto Podmínek. Povinnost mlčenlivosti přetrvává v platnosti do doby, kdy společnost OWLIENT oficiálně začne hry, Služby a/nebo Obsah testování (dle definice uvedené níže) distribuovat nebo je uvede jakýmkoliv jiným způsobem na veřejnost, aniž by takové zveřejnění bylo připisováno vaší osobě.

c) Po přijetí podepsané smlouvy o mlčenlivost vám může společnost OWLIENT poskytnout beta verzi hry nebo her, Obsahu, Služeb a související dokumentaci a/nebo jakékoliv informace s nimi související a, v příslušných případech, pověření k přístupu na webové stránky společnosti OWLIENT (hromadně dále jen jako „Obsah testování“), a to k výhradnímu účelu, aby vám umožnila testovat, hodnotit a/nebo připomínkovat hru/hry.

d) Testování beta verzí musíte provádět osobně a žádné jiné osobě nesmíte poskytnout přístup k Obsahu testování. Účty k Testování beta verzí nejsou v žádném případě přenosné. Společnost OWLIENT vás vyzve, abyste ji informoval(a) (a to pouze společnost OWLIENT) o vašich reakcích a návrzích vyplývajících z vaší zkušenosti s Obsahem testování v rámci Testování beta verzí. Veškeré připomínky, zpětná vazba, návrhy, nápady, kritika a jiná data (hromadně nazýváno dále jen jako „Komentáře“) předané, odhalené a navržené společnosti OWLIENT během Testování beta verzí nebo obecněji během používání Služeb, budou výhradně majetkem společnosti OWLIENT. Tímto se zavazujete nevyužívat ani nezveřejňovat vaše Komentáře, ani je nezpřístupňovat žádnými prostředky nebo postupy žádné externí straně jiné než společnosti OWLIENT. Berete tímto na vědomí skutečnost, že společnost OWLIENT, pokud to nezakazují příslušné zákony, může používat, prodávat, propagovat a využívat Komentáře jakýmkoliv způsobem bez omezení a bez náhrady vůči vaší osobě.

e) Souhlasíte s tím a přijímáte skutečnost, že Obsah testování, který vám je předán, je vysoce důvěrnými a/nebo exkluzivními informacemi patřícími společnosti OWLIENT. Berete tímto na vědomí, že beta verze her a veškerý ostatní Obsah testování, který vám společnost OWLIENT za účelem Testování beta verzí zpřístupnila, nebyl ještě oficiálně hodnocen a musíte zajistit, že žádný Obsah testování nesmí být dán k dispozici nebo zpřístupněn nezletilým osobám.

f) Berete tímto na vědomí, že společnost OWLIENT může chránit určitý Obsah testování začleněním bezpečnostních technických opatření, aby tak bránila nezákonné reprodukci nebo úpravám Obsahu testování. Obzvláště pak může být jednotlivý Obsah testování adresován na jméno vaší osoby a společnost OWLIENT může použít postupy tzv. „digitální tetování“ (digitální vodoznak) za účelem identifikace jakéhokoliv porušení těchto ustanovení týkajících se Testování beta verzí.

g) Beta verze her a obecněji jakéhokoliv Obsahu testování jsou dodávány vaší osobě „jak stojí a leží“ a „dle dostupnosti“ bez jakékoliv výslovné nebo nepřímo vyjádřené záruky jakéhokoliv druhu. Beta verze hrajete na svoje vlastní riziko. Přijímáte tímto skutečnost, že (i) Obsah testování může zahrnovat známé nebo neznámé chyby a že (ii) hry a/nebo jiný Obsah testování může být po dokončení beta fáze nebo kdykoliv následně po ní k dispozici pouze na základě přihlášení k odběru. Berete tímto na vědomí, že společnost OWLIENT není povinna vaší osobě umožnit na jakoukoliv dobu hrát zdarma, a to ani v případě, aby vás oprávnila k přístupu k Obsahu testování. Přijímáte také skutečnost, že veškerá data, a to zejména bonusy, body, Kredity, postupové stavy a stavy dosažené během hry mohou být kdykoliv vymazány a/nebo resetovány. V takovém případě dojde k vymazání vašeho postupu a vašich dat a vrátíte se do počátečního stavu.

h) Vyjadřujete svůj souhlas s tím, že porušení vašich povinností vyplývajících z tohoto oddílu by představovalo vůči společnosti OWLIENT nenapravitelnou škodu a že společnost OWLIENT by byla oprávněna učinit jakékoliv kroky, aby zabránila jakémukoliv porušení nebo riziku porušení vašich povinností nebo pro získání odškodnění za škody, které utrpěla, aniž by došlo k narušení práva ukončit váš Účet v souladu s Článkem 16 níže.

i) Na konci období Testování beta verzí nebo kdykoliv, kdy vás o to společnost OWLIENT požádá, se zavazujete okamžitě vrátit veškerý Obsah testování, který jste od společnosti OWLIENT obdržel(a).

j) Žádné z ustanovení uvedené v těchto Podmínkách nelze vykládat tak, že by vám poskytovalo jakékoliv právo nebo zvláštní výsadu vztahující se k Obsahu testování. Veškeré Podmínky se vztahují na využívání her během fáze testování beta verzí.

 

15. ODPOVĚDNOST, ODŠKODNĚNÍ A NÁHRADY

15.1 Omezení a vyloučení odpovědnosti

a) Výslovně tímto berete na vědomí, že používání Služeb a her je na vaše vlastní riziko.

b) Služby jsou dodávány „jak stojí a leží“, a to bez jakýchkoliv záruk, podmínek, garancí nebo jiných podmínek týkajících se:

(i) jejich souladu, přesnosti, správnosti, úplnosti, spolehlivosti nebo zabezpečení,

(ii) jejich vhodnosti pro konkrétní použití,

(iii) jejich tržní hodnoty,

(iv) absence narušení nebo chyb, programových chyb, virů nebo škodlivých prvků, nebo skutečnosti, že chyby, programové chyby, viry nebo škodlivé prvky budou odstraněny, a/nebo

(v) vaší spokojenosti.

c) Společnost OWLIENT zejména nekontroluje vyčerpávajícím způsobem Obsah, a to zejména Uživatelem vytvořený obsah (jak je definováno v Článku 6) nebo slova, která vy nebo ostatní uživatelé prostřednictvím služeb zveřejňujete, což zahrnuje mimo jiné Fóra nebo vaše jednání v rámci struktury Služeb.

d) Tímto výslovně vylučujeme:

(i) veškeré podmínky, záruky a jiné podmínky, které by mohly být jinak zahrnuty předpisy, zvykovým právem nebo právo ekvity a

(ii) jakoukoliv odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou v souvislosti s používáním Služeb nebo souvisejících služeb třetí strany. To zahrnuje:

veškeré ztráty jakéhokoliv druhu, ať již v souvislosti s přečiny (včetně zanedbání nebo porušení statutární povinnosti), smlouvami, klamného líčení (ať již nevědomého nebo z nedbalosti) nebo jiné,

přímé ztráty,

neúmyslné ztráty,

nahodilé ztráty,

následné ztráty a

nepřímé ztráty.

(iii) Nic z výše uvedeného nebrání nárokům za škody vůči vašemu hmotnému majetku.

e) Jediným opravným prostředkem pro vaši osobu v případě sporu se společností OWLIENT nebo jejími poskytovateli služeb je:

(i) ukončení používání Služeb a ukončení vašeho Účtu a

(ii) v příslušných případech usilování o náhradu škody za vaše ztráty.

f) Odpovědnost společnosti OWLIENT se omezuje na výměnu zpoplatněného Obsahu, který společnost OWLIENT uzná za obsah nepoužitelný na základě analýzy vašeho požadavku, a to za odpovídající Obsah dle výběru společnosti OWLIENT.

g) V každém případě plná odpovědnost společnosti OWLIENT včetně jejích Přidružených společností vůči vaší osobě nemůže překročit cenu, kterou jste zaplatil(a) za Služby během období dvanácti (12) měsíců předcházejících sporu.

h) Nic z výše uvedeného neovlivňuje naši odpovědnost za smrt nebo zranění osob vyplývající z naší nedbalosti, ani naši odpovědnost za podvod nebo podvodné líčení, ani jinou odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit s ohledem na příslušné zákony.

15.2 Odškodnění a náhrady

a) Vyjadřujete svůj souhlas s tím, že budete chránit, odškodníte a budete zajišťovat odškodnění pro společnost OWLIENT a její Přidružené organizace (jak je uvedeno výše), jejich subdodavatele a dodavatele Obsahu před jakýmikoliv nároky nebo údajnými nároky, veškerou odpovědností a škodami a všemi náklady včetně poplatků za právní služby, které by vyplývaly nebo byly výsledkem porušení těchto Podmínek, za které nesete odpovědnost nebo v souvislosti s vaším chováním v rámci Služeb.

b) Aniž by byla dotčena obecnost výše uvedeného, vyjadřujete svůj souhlas s tím, že budete chránit, odškodníte a budete zajišťovat odškodnění pro společnost OWLIENT a její Přidružené organizace v případě nevhodného nebo nezákonného používání vašeho Účtu, a to včetně případů nezákonného nebo nevhodného používání osobou, kterou jste k používání vašeho Účtu pověřil(a). Vyjadřujete svůj souhlas s tím, že ponesete osobní zodpovědnost za používání Služeb vaší osobou a za veškerou svoji komunikaci a činnosti v rámci Služeb.

c) Společnost OWLIENT si vyhrazuje právo nést na vlastní náklady výhradní zodpovědnost za jakýkoliv nárok, v souvislosti s nímž byste odškodnil(a) společnost OWLIENT.

15.3 Ustanovení tohoto Článku 13 zůstávají v platnosti i po ukončení platnosti těchto Podmínek nebo vašeho Účtu.

 

16. UKONČENÍ SLUŽEB

16.1

Vyhrazujeme si právo kdykoliv ukončit veškeré Služby nebo jejich část Služeb, a to bez předchozího oznámení.

16.2 Ukončení Účtu nebo Služeb ze strany společnosti OWLIENT

a) Kdykoliv můžeme pozastavit nebo uzavřít váš Účet a vaši schopnost používat jednu nebo více Služeb nebo část služeb, a to automaticky a dle našeho vlastního uvážení, přičemž:

(i) odešleme e-mailovou nebo poštovní zprávu s formální žádostí o poskytnutí dokladu o vašich přihlašovacích údajích nebo o ukončení činností, chování nebo porušování těchto Podmínek,

(ii) je potvrzeno nebo máme odůvodněná tvrzení, abychom se mohli domnívat, že:

· nesplňujete tyto Podmínky nebo jakoukoliv jinou speciální podmínku vztahující se ke konkrétní Službě nebo Službám,

· porušujete svoje zákonné nebo smluvní povinnosti,

· váš Účet nebyl neaktivní po dobu více než šesti měsíců a nemáte přístup k placeným funkcím nebo

· z jakéhokoliv jiného důvodu v souvislosti s vaším používáním nebo jednáním v souvislosti se Službami.

b) Pokud máte více než jeden Účet, pak si vyhrazujeme právo pozastavit nebo uzavřít všechny Účty, které jste si otevřel(a) poté, co byl v rámci tohoto procesu jeden účet pozastaven nebo uzavřen.

c) V případě porušení vašich zákonných nebo smluvních povinností si vyhrazujeme právo učinit právní kroky na základě občanské nebo trestní odpovědnosti za účelem zastavení porušování a získání náhrady našich ztrát. To konkrétně mimo jiné zahrnuje skutečnost, že si vyhrazujeme právo stíhat jakéhokoliv Uživatele, který úmyslně poškodil nebo usiloval o poškození Služeb nebo narušoval legitimní fungování Služeb nebo k takovým činům byl nápomocen.

16.3 Ukončení Účtu a/nebo přihlášení k odběru z vaší strany.

a) Váš Účet ke konkrétní Službě nebo Službám můžete kdykoliv ukončit vyplněním formuláře, který se nachází na adrese: http://support.owlient.eu.

b) Pokud tyto Podmínky nepřijímáte, pak nemůžete Služby používat a musíte společnosti OWLIENT odeslat žádost o ukončení vašeho Účtu a/nebo příslušných přihlášení k odběru.

c) Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete ukončit vašeho přihlášení k odběru, celkové ani částečné finanční částky zaplacené za období přihlášení k odběru vám nebudou vráceny.

d) Společnost OWLIENT si vyhrazuje právo znovu nabýt náklady, příplatky a poplatky, které vznikly před ukončením vašeho Účtu nebo přihlášení k odběru konkrétní Služby nebo Služeb. Navíc je také na vás, abyste před ukončením vašeho Účtu zaplatil(a) veškeré částky dlužné ostatním prodejcům nebo dodavatelům Obsahu. Veškeré nedoplatky nebo neuhrazené náklady a ostatní nedořešené problémy se Službami musí být vyřešeny před otevřením nového Účtu.

e) S ohledem na zajištění souladu s postupem ukončení tak, jak je uvedeno výše, pak ukončení vašeho Účtu a/nebo přihlášení k odběru vstoupí v platnost během přiměřeného časového období po přijetí vašeho dopisu oddělením zákaznických služeb společnosti OWLIENT.

16.4 Důsledky ukončení Účtu.

a) V případě ukončení nebo pozastavení vašeho Účtu může společnost OWLIENT smazat váš profil a související informace, které jste společnosti OWLIENT předal(a), a to spolu s jakýmkoliv Obsahem (což zahrnuje mimo jiné Uživatelem vytvořený obsah), který jste zveřejnil(a), nahrál(a) nebo zpřístupnil(a) v rámci Služeb, především pak mimo jiné vaše uživatelské jméno a avatary.

b) Společnost OWLIENT si vyhrazuje právo uchovávat osobní údaje vztahující se k vašemu profilu po dobu přiměřeného časového období.

c) V případě ukončení vašeho Účtu musíte okamžitě přestat zcela používat Služby a zničit jakoukoliv související dokumentaci na jakýchkoliv médiích.

d) V případě ukončení vašeho Účtu se nebudete moci znovu účastnit Služeb, u kterých je vyžadován Účet, bez výslovného souhlasu společnosti OWLIENT. Chcete-li Služby znovu využívat, obraťte se prosím na http:// support.owlient.eu.

e) V případě ukončení vašeho Účtu nebo Služby nebo Služeb souvisejících s vaším Účtem vám nebude připsán žádný kredit (jako např. za nevyužité Služby nebo nevyužité body či Kredity), ani převeden na hotovost nebo jinou formu náhrady a nebudete mít již přístup k vašemu Účtu ani žádné právo související s vaším Účtem nebo dotyčnou Službou/Službami (např. body, Kredity, tokeny nebo virtuální objekty).

 

17. AKTUALIZACE SLUŽEB A PODMÍNEK

17.1 Úprava Podmínek

a) Podmínky můžeme kdykoliv revidovat, a to z bezpečnostních, právních důvodů nebo z důvodu zajištění souladu s nejlepší praxí a předpisy.

b) Toto právo nebudeme využívat k realizaci významných změn Podmínek, jimiž by došlo k újmě vůči vaší osobě, aniž bychom vám nedali příležitost vyjádřit s Podmínkami souhlas.

c) Budeme vás informovat o jakékoliv revizi těchto Podmínek zveřejněním oznámení o revizi na webové stránce příslušné Služby. Jakákoliv revize vstoupí v platnost pět (5) dnů po zveřejnění oznámení. Pokud se změnami Podmínek nesouhlasíte, můžete váš Účet ukončit v souladu s ustanoveními Článku 14.

d) Vzhledem k tomu, že Podmínky jsou pro vás závazné, očekává se od vás, že se budete s revizemi pravidelně seznamovat. Jakékoliv použití Služeb následně poté, co revidované Podmínky vstoupí v platnost, představuje přijetí revidovaných Podmínek.

17.2 Úprava cen služeb

a) Společnost OWLIENT si vyhrazuje právo upravit ceny Služeb uvedených na webových stránkách dotyčných Služeb. Tyto nové ceny se vztahují pouze na objednávky uskutečněné poté, co nové ceny vstoupily v platnost.

b) Během vašeho přihlášení k odběru si společnost OWLIENT vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení změnit cenu přihlášení k odběru našich Služeb. V takovém případě uvede společnost OWLIENT takové úpravy na webových stránkách dotyčných Služeb ještě před změnou ceny. Nová cena vstoupí v platnost pouze v souvislosti s novým obnovením přihlášení k odběru, ať již bude obnovení vyžádáno nebo automatické.

c) Pokud se změnou ceny nesouhlasíte, můžete zrušit vaše přihlášení k odběru nebo váš Účet v souladu s postupem uvedeným v Článku ?? těchto Podmínek. Vezměte prosím na vědomí, že takové zrušení musí být provedeno před provedením obnovení (ať již vyžádaného nebo automatického) vašeho přihlášení k odběru. Obnovení vašeho přihlášení k odběru znamená, že souhlasíte s upravenou cenou.

17.3 Úprava přístupu ke Službám a Obsahu

a) Společnost OWLIENT může kdykoliv upravit z jakéhokoliv důvodu nebo bez konkrétního důvodu Obsah, a to zejména z technických důvodů, jako např. aktualizací, úkonů údržby a/nebo resetování za účelem zlepšení a/nebo optimalizace Služeb.

b) Takové úpravy mívají sklon k ovlivnění Služeb a/nebo vámi získaných práv nebo mohou vést k problémům v herním prostředí. Produkty aktualizované nebo upravené v souladu s tímto Článkem podléhají omezením odpovědnosti stanoveným v Článku ?? výše.

17.4 Doplňkový obsah

Během vašeho přihlášení k odběru určitých Služeb si vyhrazujeme právo dle svého vlastního uvážení zpřístupnit doplňkový Obsah všem uživatelům s přihlášením k odběru ve formě aktualizací.

Takový doplňkový Obsah se liší od rozšíření Služeb, které jsou distribuovány a/nebo prodávány odděleně od původní Služby, a nákup původní Služby nepředstavuje žádné automatické právo na její rozšíření.

18. POVINNOST MLČENLIVOSTI A SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Můžeme shromažďovat a uchovávat data o vaší osobě v souvislosti s vaší činností v rámci Služeb, informace o vašem připojení a/nebo hardwaru. Určitá data jsou zaznamenávána, archivována, analyzována a využívána pro vytváření uživatelských statistik.

Vaše soukromí je pro nás velice důležité, a proto nebudeme sdělovat vaše osobní data třetím stranám kromě případů, kdy jsme k tomu výslovně oprávněni vaší osobou nebo za zvláštních okolností.

Můžeme mít povinnost sdělit nebo sdílet vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti nebo za účelem identifikace, šetření nebo stíhání fyzické osoby za účelem prosazení těchto Podmínek nebo ochrany našich práv, majetku nebo bezpečnosti a také práv, majetku a bezpečnosti ostatních Uživatelů a třetích stran. To zahrnuje výměnu informací s ostatními společnostmi a organizacemi za účelem ochrany před podvody a snížení rizika dluhů.

Společnost OWLIENT si vyhrazuje právo shromažďovat, uchovávat a používat anonymní data o vaší osobě a ostatních Uživatelích.

Zásady ochrany osobních údajů

S dalšími informacemi týkajícími se toho, jak využíváme osobní údaje, se podrobně seznamte v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Naše Zásady ochrany osobních údajů tvoří součást těchto Podmínek, tudíž mohou být revidovány v souladu s ustanoveními Článku 15. Naše Zásady ochrany osobních údajů kdykoliv naleznete na této Službě.

 

19. ZDRAVÍ UŽIVATELŮ VIDEO HER

19.1 Doporučujeme vám, abyste ve všech případech při používání našich Služeb, a to zejména video her, uplatňoval(a) následující opatření.

Měl(a) byste:

a) vyvarovat se hraní her, pokud jste unaven(á) a/nebo trpíte nedostatkem spánku,

b) zajistit, abyste hrál(a) v dobře osvětlené místnosti a upravil(a) jas monitoru,

c) pokud hrajete hru, která vyžaduje připojení k monitoru, pak hrajte z dostatečné vzdálenosti od monitoru a co možná nejdále od něj v závislosti na délce připojení a

d) každou hodinu si udělejte pauzu v délce deset (10) až patnáct (15) minut.

19.2 Varování týkající se epilepsie:

Některé osoby jsou náchylné k epileptickým záchvatům, včetně v některých případech ztráty vědomí, a to zejména pokud jsou vystaveny silné světelné stimulaci (rychlé střídání obrazů nebo opakování jednoduchých geometrických tvarů, blikání nebo osvětlení). Takové osoby jsou při hraní určitých video her obsahujících světelnou stimulaci vystaveny riziku záchvatů a měli by se před používáním Služeb poradit s lékařem.

Rodiče a zákonní zástupci také musí svým dětem při hraní video her věnovat intenzivní pozornost. Pokud se u vás nebo vašeho dítěte vyskytne některý z níže uvedených příznaků: závrať, problémy s viděním, stahy očí nebo svalů, dezorientace, bezděčné pohyby nebo křeče nebo momentální ztráta vědomí, pak musíte vy nebo vaše děti okamžitě přestat hry hrát a navštívit lékaře.

 

20. SOFTWARE, FUNKCE A NÁSTROJE

20.1 Služby jsou optimalizovány pro nejnovější internetové prohlížeče. Společnost OWLIENT si vyhrazuje právo optimalizovat jakoukoliv ze svých Služeb pro jakékoliv jiné rozlišení a/nebo prohlížeč.

20.2 V rámci Služeb můžete být vyzván(a) nebo vám může být umožněno stahovat software, aktualizace, opravy a/nebo jiné funkce a nástroje poskytované společností OWLIENT nebo jejími poskytovateli licencí (dále jen jako „Software společnosti OWLIENT“) na váš počítač nebo jakékoliv jiné médium dle oprávnění poskytnutého společností OWLIENT. Společnost OWLIENT vám uděluje osobní, nepřenositelné a nevýhradní oprávnění umožňující vám používat tento Software společnosti OWLIENT výhradně k účelům používání Služeb, a to po celém světě a po zákonnou dobu ochrany Softwaru společnosti OWLIENT právy duševního vlastnictví a vlastnickými právy. Společnost OWLIENT může konkrétně uvést podmínky používání takového Softwaru společnosti OWLIENT v době, kdy vám takový software zpřístupní.

20.3 Počítačový software a periferní zařízení nejsou vždy kompatibilní s veškerými počítačovými platformami a médii a výkon Softwaru společnosti OWLIENT a souvisejících Služeb se může lišit v závislosti na parametrech vašeho počítače a ostatního zařízení.

20.4 Společnost OWLIENT vám může čas od času dodávat aktualizace nebo úpravy Softwaru společnosti OWLIENT. Aktualizace a úpravy mohou být nutné za účelem schopnosti nadále používat Software společnosti OWLIENT a Služby.

20.5 Váš prohlížeč může být nastaven tak, aby bránil zobrazování vyskakovacích oken. Určitý Obsah se zobrazuje ve vyskakovacích oknech. Chcete-li používání Služeb optimalizovat, zajistěte, aby byla funkce blokování vyskakovacích oken deaktivována.

20.6 Podmínky používání výrobků konzolí nadále platí v celém svém rozsahu a řídí se jimi vaše chování, když realizujete přístup do Služeb prostřednictvím služeb výrobců konzolí. V případě rozporu mezi podmínkami používání od výrobců konzolí a těmito Podmínkami, jsou nadřazeny prvně jmenované podmínky. Společnost OWLIENT nemůže nést zodpovědnost za služby výrobců konzolí. Společnost OWLIENT nese zodpovědnost pouze za poskytování zákaznických služeb a fakturaci služeb získaných prostřednictvím Služeb.

 

21. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PRO KOMPATIBILNÍ MOBILNÍ TERMINÁLY

21.1 Definice kompatibilního mobilního terminálu

Výraz „Kompatibilní mobilní terminál“ označuje jakékoliv přenosné zařízení schopné připojení k internetu a přístupu ke Službám. Výraz Kompatibilní mobilní terminál zahrnuje zejména mobilní telefony, chytré telefony, digitální hudební přehrávače, přenosné herní video konzole, tabletové počítače, čtečky elektronických knih a kapesní počítače PDA.

21.2 Přístup k mobilním službám

Společnost OWLIENT dovoluje svým Uživatelům realizovat přístup k některým Službám prostřednictvím jejich Kompatibilního mobilního terminálu (dále jen jako „Mobilní služby“).

Pro přístup k Mobilním službám z vašeho Kompatibilního mobilního terminálu musíte (i) mít Kompatibilní mobilní terminál, (ii) mít souhlas osoby, která hradí faktury za dotyčný Kompatibilní mobilní terminál, (iii) mít zajištěn internetový přístup prostřednictvím vašeho Kompatibilního mobilního terminálu od vašeho poskytovatele služeb mobilního a/nebo pevného připojení a (iv) zajišťovat soulad se smluvními povinnostmi v rámci vaší smlouvy o poskytování internetového připojení k mobilní a/nebo pevné síti. Tyto služby elektronické komunikace mohou mimo jiné používat mobilní telefonní sítě „druhé“, „třetí“ nebo „čtvrté“ generace, bezdrátové sítě Wi-Fi a WiMax nebo satelitní komunikaci.

21.3 Náklady na přístup k Mobilním službám.

Používání Kompatibilního mobilního terminálu vede zejména k nákladům na připojení. Náklady na připojení mohou například zahrnovat běžné sazby vašeho poskytovatele internetových služeb za používání protokolu WAP, přenos dat nebo služby zasílání zpráv uvedené ve vaší smlouvě o internetových službách mobilního nebo pevného připojení (což může a nemusí být součástí balíčku), nebo jakékoliv jiné náklady fakturované Uživateli jeho poskytovatelem internetových služeb za služby elektronické komunikace. Všechny nezbytné informace týkající se dostupných balíčků a jejich cen si musíte vyžádat od svého poskytovatele internetových služeb.

Pokud nejste osobou, která hradí faktury za váš Kompatibilní mobilní terminál, musíte od osoby, která faktury hradí, získat povolení ještě před tím, než zakoupíte obsah na mobilních službách společnosti OWLIENT.

21.4 Kvalita mobilních služeb.

Když se Uživatel připojí k Mobilním službám, společnost OWLIENT nemůže Uživateli zaručit stejné pohodlí, kterému se těší při připojení ke Službám prostřednictvím jeho počítače nebo herní konzole, a to zejména co se týče kvality zobrazení, doby odezvy nebo přístupu k některým funkcím, jako např. poslechu hudby nebo sledování videí. Berete tímto na vědomí, že pohodlí uživatele u Mobilních služeb závisí na výkonu vašeho Kompatibilního mobilního terminálu a výkonu elektronické komunikační sítě, které používáte, a společnost OWLIENT nemůže v žádném případě nést odpovědnost za snížené pohodlí Uživatele na Mobilních službách.

Stahování, instalace a používání určitých Mobilních služeb dodávaných prostřednictvím vašeho Kompatibilního mobilního terminálu může být zakázáno nebo omezeno vaším poskytovatelem internetových služeb a je možné, že Mobilní služby nebudou zcela fungovat u všech poskytovatelů síťových služeb nebo zařízení. Chcete-li zjistit, zda jsou k dispozici pro vaše zařízení Mobilní služby a jaká případná omezení se na používání dotyčných Služeb na mobilních zařízeních mohou vztahovat, pak musíte kontaktovat poskytovatele vašich internetových služeb.

22. RŮZNÉ

22.1 Názvy a nadpisy

Nadpisy uvedené v těchto Podmínkách jsou míněny výhradně za účelem usnadnění čtení a porozumění a nesmějí ovlivňovat výklad těchto Podmínek.

22.2 Neplatná ustanovení

Pokud soud nebo kompetentní úřad rozhodne, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek (nebo část jakéhokoliv ustanovení) je neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné, pak se předpokládá, že bylo takové ustanovení nebo jeho část v požadovaném rozsahu vymazáno a že platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek zůstává nedotčena.

Pokud by některé neplatné, nevynutitelné nebo nezákonné ustanovení těchto Podmínek bylo platné, vynutitelné a zákonné v případě, že by byla vymazána jeho část, pak toto ustanovení zůstává platné po minimálních úpravách nezbytných k tomu, aby se stalo zákonným, platným a vynutitelným a odráželo původní záměry společnosti OWLIENT.

22.3 Nemožnost vzdání se práv

Žádné neučinění nebo zpoždění společnosti OWLIENT ve výkonu jejích práv nebo opravného prostředku ustanovených v rámci těchto Podmínek nebo zákonem nepředstavuje zřeknutí se takových práv nebo jakéhokoliv jiného práva nebo opravných prostředků, ani neznemožňuje nebo neomezuje další výkon takového práva nebo jakéhokoliv práva nebo opravného prostředku. Žádný jednotlivý nebo částečný výkon takového práva nebo opravného prostředku neznemožňuje ani neomezuje další výkon takového práva nebo jakéhokoliv jiného práva nebo opravného prostředku.

Zřeknutí se práva nebo opravného prostředku může být považováno za realizované pouze po podpisu písemného prohlášení s takovým účinkem společností OWLIENT a Uživatelem.

22.4 Úplnost smlouvy.

a) Při vyjádření souhlasu s těmito Podmínkami (včetně Zásad ochrany osobních údajů společnosti OWLIENT uvedených na této Službě) se žádná ze stran nespoléhala ani nespoléhá na žádné prohlášení, výklad (ať již nevědomé nebo nedbalé), ujištění nebo záruku (dále jen „Výklad“) (ať již v písemné nebo jiné podobě) jakékoliv osoby (ať již smluvní strany nebo kohokoliv jiného), které nejsou výslovně uvedené v těchto Podmínkách.

b) Každá ze stran souhlasí, že jediná dostupná práva a opravné prostředky vyplývající z nebo v souvislosti s Výkladem by byla za porušení smlouvy.

c) Tyto Podmínky (včetně Zásad ochrany osobních údajů společnosti OWLIENT uvedených na této Službě) a všechna pravidla nebo pokyny zveřejněné online a týkající se hry, činnosti, soutěže nebo loterie nebo obchodních služeb především obsahují úplnou smlouvu mezi společností OWLIENT a vaší osobou s ohledem na předmět této smlouvy a nahrazují a ruší veškeré předchozí nebo současné ústní nebo písemné dohody, jednání a smlouvy.

d) Tuto stránku byste si měl(a) přidat do záložek vašeho webového prohlížeče a stránku pravidelně navštěvovat, abyste se seznámil(a) s případnými aktualizacemi těchto Podmínek.

e) Nic z ustanovení tohoto Článku neomezuje ani nevylučuje odpovědnost za podvod nebo podvodný klamný výklad.

22.5 Rozhodné právo a jurisdikce

V rozsahu povoleném příslušnými zákony se tyto Podmínky a váš Účet a jakékoliv spory či nároky vyplývající z nebo v souvislosti s nimi nebo jejich předmětem nebo tvorbou (včetně sporů nebo nároků nesmluvní povahy) řídí a jsou vykládány v souladu se zákony Velké Británie. Vyjadřujete svůj neodvolatelný souhlas s tím, že řešení jakýchkoliv sporů nebo nároků vyplývajících z nebo v souvislosti s těmito Podmínkami nebo jejich předmětem nebo tvorbou včetně sporů nebo nároků nesmluvní povahy) spadá do výhradní jurisdikce anglických soudů.

22.6 Vyšší moc

Společnost OWLIENT neponese v rámci těchto Podmínek žádnou odpovědnost v případě, že jí v plnění jejích závazků nebo pokračování v podnikání brání nebo brzdí jednání, události, pochybení nebo nehody mimo její přiměřenou kontrolu, což zahrnuje mimo jiné stávky, výluky nebo jiné průmyslové spory (ať již zahrnují pracovníky společnosti OWLIENT nebo pracovníky jiné strany), selhání dodavatelských služeb nebo přepravní nebo telekomunikační sítě, vyšší moc, válka, povstání, občanské nepokoje, úmyslná škoda, zajištění souladu s jakýmkoliv zákonem nebo vládním nařízením, pravidlem, předpisem nebo směrnicí, nehody, poškození zařízení nebo strojů, požáry, povodně, bouře nebo zpoždění dodávek dodavatelů nebo subdodavatelů.

22.7 Kontakty

Tyto Podmínky naleznete kdykoliv v rámci této Služby.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se těchto Podmínek se můžete obrátit na společnost OWLIENT na následující adrese: http://support.owlient.eu

TYTO PODMÍNKY JSOU PLATNÉ POUZE V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM.

JAKÉKOLIV POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB PŘEDSTAVUJE BEZVÝHRADNÝ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI A ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI OWLIENT.