WARUNKU KORZYSTANIA Z USŁUG OWLIENT

 


Ostatnio zmieniony 01 lipca 2013 r.

WITAMY W USŁUGACH OWLIENT

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z OGÓLNYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA Z USŁUG

 

1. OPIS USŁUG

Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania („Warunki”) regulują korzystanie online z gier oraz usług, włączając w to funkcje multimedialne, produkty oraz strony internetowe (łącznie zwane „Usługami”) świadczone obecnie lub w przyszłości przez OWLIENT SAS (zwaną dalej „OWLIENT”).

Korzystanie przez użytkownika („Użytkownik”) z jakichkolwiek lub niektórych Usług lub zawartości (zdefiniowanych poniżej) oznacza automatycznie akceptację niniejszych Warunków oraz innych mających zastosowanie warunków (w tym w nieograniczonym zakresie „zasad gry”) i jakichkolwiek informacji, które Użytkownik otrzyma w czasie korzystania z Usług oraz gier.

« Zawartość » odnosi się w szczególności do wszystkich elementów tekstowych, graficznych, muzycznych lub dźwiękowych, wszystkich wiadomości, wszystkich tytułów, postaci fikcyjnych, nazw, tematów, obiektów, dekoracji, kostiumów, efektów, tekstów, dialogów, sloganów, miejsc, wzorów, diagramów, koncepcji, projektów, grafiki, animacji, dźwięków, kompozycji muzycznych, choreografii, filmów video, elementów audiowizualnych i wszelkich innych elementów, występujących w ramach Usług, razem ze wszystkimi związanymi z nimi prawami własności intelektualnej, znakami towarowymi, nazwami domen internetowych, akronimami, logo i rysunkami (łącznie zwane dalej „Zawartością”). Jeżeli z okoliczności wynika, iż za Zawartość w rozumieniu niniejszych Warunków należy uznać także Zawartość Stworzoną przez Użytkownika („UGC”) lub Dodatkową Zawartość, o której mowa w art. 6 lub zawartość Testową, o której mowa w art. 14, do nich wszystkich zastosowanie znajdą postanowienia niniejszych Warunków.

Regulamin Poufności OWLIENT jest integralną częścią niniejszych Warunków i stanowi jego załącznik. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się i zaakceptował Zasady Poufności OWLIENT dostępne na stronie internetowej serwisu.

OWLIENT zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia postanowień do niniejszych Warunków w dowolnym czasie, zgodnie z procedurą opisaną w artykule 14 poniżej.

 

2. KONTO

2.1. Utworzenie konta.

Korzystanie z dodatkowych funkcjonalności i opcji Usług wymaga stworzenia konta OWLIENT (dalej zwanego „Kontem”).

Aby założyć Konto użytkownik musi podać prawdziwe i dokładne informacje. Użytkownik musi być także uprawniony do korzystania z Usług co, do których się zarejestrował, w szczególności spełniać kryteria wieku. Niektóre Usługi mogą wymagać stworzenia « Nazwy użytkownika » lub « awatara », które będą powiązane z Kontem Użytkownika. Nie można używać nazwy użytkownika lub awatara, która są już wykorzystywane przez kogoś innego, które są sprzeczne z Warunkami, lub zasadami netykiety, lub które są obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, zniesławiające lub w jakikolwiek inny sposób naruszają prawa osób trzecich (w szczególności, bez ograniczeń, prawa do nazwy/nazwiska i wizerunku). Za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wyraźnie dozwolone w ramach Usługi, Użytkownik potwierdza, iż nie powinien tworzyć kilku Kont Użytkownika, oraz że dokona zamknięcia dodatkowych Kont Użytkownika niezwłocznie po otrzymaniu żądania OWLIENT, OWLIENT rekomenduje, aby nie wykorzystywać własnego nazwiska w Nazwie użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie Nazwy Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług.

Użytkownik nie powinien ujawniać hasła do Konta osobom trzecim. OWLIENT nigdy nie żąda ujawnienia hasła i nigdy nie będzie kontaktować się z Użytkownikiem w celu podania pytań pomocniczych do hasła (podawanych w przypadku jego zapomnienia). Korzystanie z Konta za pomocą hasła, a w szczególności zakup Usług, będzie uznawane jako korzystanie z Konta przez Użytkownika.
2.2. Dokładność i Korzystanie z Danych dotyczących Konta.

Użytkownik zobowiązuje się do dostarczania prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych danych osobowych (zwłaszcza, w przypadku przekazania danych z Konta wcześniej założonego), oraz zobowiązuje się uaktualniać je na bieżąco, zgodnie z wytycznymi OWLIENT podczas rejestracji.

Podczas procesu rejestracji Użytkownik nie powinien podszywać się pod inne osoby ani powoływać się na powiązania z jakąkolwiek inną osobą, zwłaszcza poprzez użyciu Nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji odnoszących się do cudzego Konta lub nazwy, wizerunku, głosu, obrazu lub zdjęcia innej osoby ani przedstawiać nieprawdziwych informacji dotyczących rodzica lub opiekuna prawnego.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że OWLIENT może podjąć działania w celu sprawdzenia dokładności podanych informacji, zwłaszcza poprzez sprawdzenie każdego numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego lub, wskazanego adresu e-mail do rodzica lub opiekuna prawnego. W celu ochrony innych Użytkowników i w celu zlikwidowania ryzyka wystąpienia nadużyć lub oszustwa, na żądanie OWLIENT Użytkownik zgadza się wysłać e-mailem, faksem lub pocztą niezbędne upoważnienia oraz niezbędne dokumenty do OWLIENT, w tym kopię dowodu osobistego lub paszportu.

Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować OWLIENT za pośrednictwem http://support.owlient.eu o każdym zauważonym nieupoważnionym użyciu Nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji dotyczących Konta, lub innym naruszeniu zabezpieczeń dotyczących lub związanych z Usługami.

 

3. KORZYSTANIE Z USŁUG I ZASADY KORZYSTANIA

3.1 Korzystanie z Usług.

Usługi są przeznaczone tyko do użytku osobistego i w żadnym wypadku nie należy ich w jakikolwiek sposób używać w celach komercyjnych. Użytkownik zobowiązuje się, bezpośrednio lub pośrednio nie sprzedawać, użyczać lub inny sposób wprowadzać na rynek Zawartości. Użytkownik również zobowiązuje się nie modyfikować, dekompilować lub odtwarzać kodu źródłowego ani nie tłumaczyć, przystosowywać, powielać, rozprowadzać, rozpowszechniać lub przekazywać jakichkolwiek informacji, jakiegokolwiek oprogramowania, jakiegokolwiek produktu ani jakiegokolwiek innego elementu Zawartości lub Usług. Kopiowanie lub automatyczne ściąganie albo wykorzystywanie dużej ilości Zawartości lub przenoszenie jakiejkolwiek Zawartości na inny komputer lub inne urządzenie przenośne jest zabronione.

Użytkownik zobowiązuje się korzystania z Usług w każdym czasie w sposób zgodny (i) z obowiązującym krajowym i międzynarodowym prawem oraz innymi regulacjami oraz (ii) z postanowieniami niniejszych Warunków. UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ NIE UŻYWAĆ USŁUG (W TYM, PRZEZ TWORZENIE I KORZYSTANIE Z JAKIEJKOLWIEK ZAWARTOŚCI STWORZONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA) DO CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM LUB NIEETYCZNYCH LUB W CELACH SPRZECZNYCH Z FUNKCJONOWANIEM USŁUG.

W zależności od rodzaju Usługi, Użytkownik jest upoważniony przez OWLIENT do kopiowania Zawartości, o których mowa na jeden lub więcej komputerów lub na urządzenie przenośne i do drukowania stron, o ile to możliwe, pod warunkiem, że:

(A) pozostawi nienaruszone informacje o prawach autorskich, znakach towarowych oraz innych informacji dotyczących własności,

(B) nie będzie kopiować (za wyjątkiem utworzenia pojedynczej kopii zapasowej dla użytku własnego) lub tworzyć dokumentów opartych całkowicie lub częściowo na Zawartości, i

(C) nie będzie wykorzystywać Zawartości w sposób, który mógłby sugerować powiązanie z jednym z produktów, usługami (w tym w całości z Usługami) lub nazwami marki OWLIENT.

Korzystanie z Usług nie oznacza konieczności dostarczenia przez OWLIENT jakiegokolwiek sprzętu lub urządzeń albo usług niezbędnych do ich stosowania. Korzystanie z Usług wymaga posiadania własnych środków telekomunikacji i dostępu do Internetu przez Użytkownika.

3.2 Zasady Postępowania.

Użytkownik zobowiązuje się w szczególności, iż w ramach Usług bezpośrednio lub pośrednio nie będzie:

- wykorzystywać jakiegokolwiek elementu lub treści, które naruszają prawa własności intelektualnej i prawa własności przemysłowej, prawo do prywatności lub prawa do wizerunku lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich;

- tworzyć, używać, udostępniać lub publikować w jakikolwiek sposób (na forum, w profilu publicznym lub w inny sposób) jakichkolwiek materiałów (tekst, słowa, obrazy, dźwięki, filmy itp.) lub treści, który są agresywne, zawierają groźby, są złośliwe, oszczercze, nieprawdziwe, pornograficzne, z elementami pedofilii, obsceniczne, wulgarne, rasistowskie, ksenofobiczne, które mogą podsycać nienawiść, pornografię, przemoc, sprzeczne z moralnością lub są w inny sposób nie do przyjęcia;

- tworzyć, używać, udostępniać lub publikować w jakikolwiek sposób (na forum, w profilu publicznym lub w inny sposób) jakiegokolwiek materiału (tekst, słowa, obrazy, dźwięki, filmy itp.), który stanowiłby naruszenie zobowiązania do zachowania poufności lub który zachęcałby do popełnienia czynu bezprawnego (takiego jak piractwo, łamanie zabezpieczeń lub dystrybucja nieoryginalnego oprogramowania);

- podejmować działań mających na celu uzyskanie dostępu do elementów lub funkcji Usług, których używanie nie zostało zaaprobowane przez OWLIENT;

- modyfikować, tłumaczyć, przystosowywać, powielać, kopiować lub wydobywać informacji, elementów oprogramowania, produktów lub innych części Zawartości w jakikolwiek sposób bez uprzedniej wyraźnej zgody OWLIENT;

- modyfikować, zakłócać, blokować, nadmiernie obciążać, zakłócić, spowalniać lub w podobny sposób zakłócać normalnego funkcjonowania całości lub części Usług, lub ich dostępności dla innych Użytkowników lub funkcjonowania sieci partnerskich Usług, lub próbować powyższych czynności;

- przekazywać lub rozprzestrzeniać wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb, uszkodzonych plików lub podobnych destrukcyjnych urządzeń lub uszkadzających dane w ramach Usług i / lub organizować, uczestniczyć lub brać udział w jakikolwiek sposób w ataku na serwery OWLIENT i / lub Usługi i / lub jej dostawców usług i partnerów;

- tworzyć, używać lub rozpowszechniać « auto » lub « makro » „robots”, „bots” programów komputerowych lub innych oszukańczych programów lub aplikacji, i / lub korzystania z Usług za pośrednictwem lustrzanych stron;

- tworzyć lub dostarczać innych środków umożliwiających korzystanie z Usług przez osoby trzecie, na przykład emulatorów serwera;

- nękać innych Użytkowników Usług, wysyłać niezamówionych komunikatów handlowych w celach komercyjnych, korzystać z Usług dla celów badań, konkursów, sprzedaży lawinowej lub czynności podobnych, lub do wysyłania masowych e-maili, spamu lub niepożądanych ogłoszeń reklamowych lub promocyjnych, w celach komercyjnych lub w inny sposób;

- używać nieprawdziwych informacji, używać Konta innego Użytkownika, podszywać się pod tożsamość innej osoby lub przedstawiać nieprawdziwych powiązań w stosunkach z jakąkolwiek osobą fizyczną lub osobą prawną w ramach Usług lub podczas korzystania z Usług;

- stosować środków, które nie zostały wyraźnie dozwolone przez OWLIENT do gromadzenia lub przechowywania danych wymienianych przez innych Użytkowników w ramach Usług lub nazw / pseudonimów Użytkowników lub haseł innych Użytkowników;

- usiłować uzyskać hasła, informacji dotyczących Konta lub innych informacji o charakterze prywatnym dotyczących innego Użytkownika Usług lub sprzedawać, używać, udostępniać, wypożyczać i / lub w jakikolwiek inny sposób udostępniać osobom trzecim Konta Użytkownika i / lub środków umożliwiających dostęp lub w jakikolwiek inny sposób dozwalać na korzystanie z Konta przez osoby trzecie;

- korzystać w sposób nieprawidłowy z pomocy w ramach gry lub przycisków nadużyć lub wysłać nieprawdziwe raporty do członków personelu OWLIENT;

- udostępniać, używać, pobierać z Usług lub w inny sposób odtwarzać lub dostarczać do osób trzecich (bezpłatnie lub odpłatnie) jakiegokolwiek katalogu Użytkowników Usług lub innych informacji dotyczących Użytkowników lub korzystania z Usług;

- fałszywie zaświadczać, iż Użytkownik jest pracownikiem lub przedstawicielem OWLIENT, jego partnerów albo agentów.

3.3 Kontrola Usług przez OWLIENT

OWLIENT nie ponosi odpowiedzialności za oraz nie popiera ani zatwierdza opinii, porad lub rekomendacji udostępnianych lub wysyłanych przez Użytkowników Usług, w szczególności na jakimkolwiek publicznym forum oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, OWLIENT nie jest zobowiązana do kontrolowania Zawartości, wiadomości i innych informacji udostępnianych podczas korzystania z Usług przez Użytkowników. Jednakże, OWLIENT zastrzega sobie prawo do przeglądania niektórych elementów umieszczonych online, zwłaszcza na stronach i forach, oraz usuwania elementów udostępnionych do publicznej wiadomości lub do wiadomości innych Użytkowników za pomocą Usług, które mogą naruszać postanowienia niniejszych Warunków.

OWLIENT zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na używanie nazwy Użytkownika, pseudonimu lub hasła wybranego przez Użytkownika, w szczególności, gdy zostały one już zarejestrowana przez innego Użytkownika Usług lub gdy nazwa, pseudonim lub hasło mogą naruszać niniejsze Warunki. OWLIENT zastrzega sobie również prawo do usunięcia z Usług jakiegokolwiek elementu (tekst, słowa, obrazy, dźwięki, filmy itp.) który jest sprzeczny z wyżej wymienionymi zasadami postępowania.

OWLIENT również zastrzega sobie prawo do określenia dodatkowych reguł korzystania oraz do ograniczenia możliwości korzystania z Usług. OWLIENT może, na przykład, określić:

(a) maksymalną liczbę dni, w których wiadomości lub inne treści pobrane będą przechowywane w ramach Usług;

(b) maksymalną liczbę lub wielkość wiadomości, które mogą być wysyłane lub odbierane poprzez Konto założone w ramach Usług;

(c) maksymalną pojemność pamięci na serwerach, która zostanie przeznaczona dla Konta;

(d) maksymalną ilość razy, w których Użytkownik może mieć dostęp do Usług, wraz z maksymalnym czasem trwania każdego dostępu w danym okresie.

 

4. DOSTĘP I WARUNKI SZCZEGÓLNE DLA MAŁOLETNICH

Jeśli Użytkownik jest niepełnoletni, musi zapoznać się z Warunkami z pomocą rodziców lub opiekunów prawnych.

OWLIENT zaleca rodzicom i opiekunom prawnym monitorowanie działalności on-line ich dzieci. Aby chronić prywatność dzieci, OWLIENT zaleca rodzicom i opiekunom dzieci sprawdzanie, czy nie ujawniają one swoich danych osobowych bez ich zgody.

Z powyższych powodów OWLIENT ogranicza dostęp do niektórych Usług ze względu na wiek, w odniesieniu do niektórych Usług, Usług i funkcji Rozszerzonych, zwraca się do rodziców o zatwierdzenie czynności, gdy użytkownik jest niepełnoletni i ma poniżej 13 lat (« Małoletni« ) i chce zarejestrować się do korzystania z Usług. Gdy Małoletni rejestruje się, musi bezwzględnie podać adres e-mail rodziców lub opiekunów prawnych, a OWLIENT skontaktuje się ze wskazana osobą w celu uzyskania potwierdzenia, odrzucenia lub zmiany rejestracji dokonanej przez Małoletniego. OWLIENT zastrzega sobie prawo do ograniczenia okresu, w którym Małoletni może grać do czasu potwierdzenia aktywacji przez jego rodziców lub opiekunów prawnych. OWLIENT zastrzega sobie prawo żądania pisemnego potwierdzenia zgody rodziców w stosunku do każdego Użytkownika lub potencjalnego Użytkownika które może być Małoletnie. Zgoda rodziców odnosi się wyłącznie do Usług, za które została przyznana.

Niektóre Usługi zostały specjalnie zaprojektowane dla dzieci i umożliwiają dzieciom tworzenie własnych darmowych kont w stosunku, do których OWLIENT gromadzi nazwę Użytkownika, hasło, datę urodzenia, nazwę kraju i adres e-mail rodzica lub opiekuna prawnego.

Takie Usługi czasem dają możliwość opłacenia abonamentu lub opłacenia niektórych funkcji gier, które umożliwiają dzieciom skorzystanie z większej ilości Usług. Płacenie abonamentu za usługi umożliwia również rodzicom lub opiekunom prawnym zarządzanie kontem ich dzieci oraz tworzenie własnych nowych kont gracza.

Niektóre Usługi pozwalają dzieciom na tworzenie spersonalizowanych awatarów, które mogą wykorzystać do różnych czynności w ramach Usług, w tym do mini-gier i wirtualnych światów. Dzieci mogą również korzystać z innych funkcji Usług, takich jak « Poleć znajomemu », w celu zachęcenia przyjaciela do skorzystania z Usług. Funkcja « Poleć znajomemu » pozwala dzieciom na wysłanie do swoich znajomych pojedynczej wiadomości z zaproszeniem do odwiedzenia internetowej powiązanego Serwisu. OWLIENT będzie gromadzić imię i adres e-mail Twojego dziecka (lub w jego braku e-mail do rodzica lub opiekuna prawnego) a także adres e-mail przyjaciela wyłącznie w celu wysłania pojedynczej wiadomości. W takim przypadku informacja ta nie jest ani przechowywana ani wykorzystywana do żadnych innych celów, zaś adres e-mail dziecka nie jest udostępniany odbiorcy.

Niektóre Usługi pozwalają dzieciom na otrzymywanie newsletterów. Kiedy Małoletni ma dostęp do forum, Małoletni będą widzieć wiadomości widoczne dla każdego na ogólnodostępnym forum. Na niektórych forach OWLIENT może jednak zaproponować system « bezpieczny czat”, który albo cenzuruje słowa i ustala zwroty uznane przez OWLIENT za nieodpowiednie dla Małoletnich (w celu filtrowania treści o charakterze szkodliwym lub obraźliwym) albo ogranicza Użytkownikom możliwość wyboru tylko spośród wyrażeń zaproponowane na liście zdefiniowanych wcześniej zwrotów. Gdy Usługa forum jest dostępna, udostępnione są także linki « Zgłoś nadużycie » w celu zagwarantowania, że Usługi są bezpieczne w użytkowaniu.

Rodzice mogą usunąć Konto swojego dziecka w dowolnym momencie poprzez utworzenie konta rodziców lub przez wysłanie wiadomości e-mail do odpowiedniego administratora, którego dane kontaktowe podane są w Regulaminie Poufności na adres http://support.owlient.eu.

We wszystkich przypadkach korzystanie z Usług przez Małoletnich może odbywać się wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych, oraz przyjmuje się, iż korzystanie z Usług ma miejsce za ich zgodą. W TAKIM ZAKRESIE, NA JAKI POZWALAJĄ ODPOWIEDNIE PRZEPISY PRAWA, OWLIENT NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK DZIAŁANIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PODJĘTE PRZEZ OSOBY MAŁOLETNIE BEZ ZGODY ICH RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH.

RODZICE LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI, KTÓRZY WYRAŻĄ ZGODĘ NA REJESTRACJĘ ICH DZIECKA W ZAKRESIE JEDNEJ LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI USŁUG, ZGADZAJĄ SIĘ TYM SAMYM NA WARUNKI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEZ MAŁOLETNIEGO.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Poufności dostępnym w Serwisie dla uzyskania dalszych szczegółów.

 

5. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Usługi są zaprojektowane, opublikowane i zarządzane przez OWLIENT.

Usługi i cała Zawartość oraz wszelkie prawa własności intelektualnej związane z ich stworzeniem, wyborem elementów, ich prezentacją i organizacją należą do OWLIENT lub jego licencjodawców oraz przedstawicieli, z wyjątkiem treści stworzonych przez Użytkownika (opisane w artykule 6 poniżej).

Znaki towarowe, oznaczenia handlowe, nazwy domen, akronimy, loga, wzory, rysunki, patenty, dobra niematerialne, prawa do baz danych i inne elementy, które pojawiają się w Usługach są wyłączną własnością OWLIENT lub jego partnerów, którzy udzielili mu licencji na korzystanie z nich w ramach Usług.

Usługi i cała Zawartość są chronione prawami autorskimi, prawem dotyczącym patentów, baz danych, rysunków i modeli oraz znaków towarowych, umowami międzynarodowymi oraz inne prawami własności intelektualnej oraz związanymi z nimi prawami wyłącznymi. Powielanie lub przedstawienie tych elementów albo całości lub części Usług w jakikolwiek sposób i z jakiegokolwiek powodu jest zabronione bez uprzedniej zgody OWLIENT lub, w niektórych przypadkach, jego licencjodawców lub przedstawicieli.

Użytkownik potwierdza, że jest upoważniony do używania takich elementów i informacji zawartych w Usługach i Zawartości tylko w granicach wyraźnie zdefiniowanych przez OWLIENT. Użytkownik ponadto uznaje i akceptuje fakt, że żaden z niniejszych Warunków nie powoduje przeniesienia prawa własności do jakiegokolwiek prawa autorskiego, znaku towarowego lub nazwy handlowej lub jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej lub własności przemysłowej dotyczącego Usług lub części Usług i Zawartości na Użytkownika lub jakąkolwiek osobę trzecią. Użytkownik zobowiązuje się nie robić niczego, co będzie sprzeczne z niniejszym artykułem lub co w tym zakresie może być szkodliwe w jakikolwiek sposób.

 

6. TREŚCI TWORZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA (« UGC”)

6.1 OWLIENT oferuje Użytkownikowi możliwość: (i) tworzenia treści, które mogą być oryginalne lub nie być przedmiotem żadnych praw (« Treści Tworzone przez Użytkowników » lub „UGC”) przy użyciu narzędzi lub w niektórych przypadkach także Zawartości udostępnionych Użytkownikowi przez OWLIENT w ramach niektórych Usług, oraz (ii) publikowania tych UGC w ramach Usług lub na innych stronach internetowych lub w innych mediach na warunkach wskazanych poniżej.

Jeśli Użytkownik stworzy UGC, zobowiąże się do przestrzegania postanowień niniejszych Warunków w każdym przypadku w czasie oraz po stworzeniu UGC. Niniejsze Warunki będą nadal obowiązywały także po usunięciu Konta.

UGC powstałe z wcześniej istniejącej Zawartości OWLIENT:

6.2 Użytkownik przyznaje, iż UGC mogą być rozwijane i tworzone przy użyciu narzędzi lub na podstawie wcześniej istniejącej Zawartości należącej do OWLIENT, takiej jak w szczególności i bez ograniczeń, tytuły, fikcyjne postaci, nazwy, motywy, obiekty, dekoracje, kostiumy, efekty, teksty, dialogi, slogany, miejsca, postacie, schematy, koncepcje, projekty, grafiki, animacje, dźwięki, kompozycje muzyczne, wideo, efektów audiowizualnych, przyjazne dla Użytkownika funkcje i inne elementy gry lub Usługi.

6.3 W odniesieniu do tego, Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę, aby OWLIENT stał się jedynym właścicielem wszystkich praw związanych z UGC,

które Użytkownik stworzy z istniejącej wcześniej Zawartości OWLIENT, kiedy tylko powstaną. Akceptując niniejsze Warunki, Użytkownik zgadza się jednocześnie na przeniesienie nieodwołalnie na OWLIENT, bezpłatnie i bez ograniczeń, wszystkich praw, które Użytkownik może posiadać w stosunku do UGC, w celu umożliwienia OWLIENT swobodnego korzystania z następujących praw, w szczególności takich jak:

(i) prawo do kopiowania, stale lub czasowo, w jakikolwiek sposób i w dowolnej formie, za pomocą wszystkich znanych lub jeszcze nieznanych środków, w szczególności:

- prawo do połączenia UGC w całości lub w części z wszystkimi produktami oraz Usługami OWLIENT;

- prawo do wgrywania i pobierania, wyświetlania, wykonywania, przekazywania lub przechowywania w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek miejscu i na dowolnym nośniku, UGC i wszystkich produktów zawierających całość lub część UGC;

- prawo do zorganizowania, poprawiania, opracowania, tłumaczenia, digitalizacji, kodowania lub w jakikolwiek inny sposób modyfikowania UGC i do rozpowszechniania wyników jakiegokolwiek z powyższych działań, za pomocą wszelkich środków i na wszystkich nośnikach istniejących lub przyszłych;

- prawo do dokonywania kopii całości lub części UGC i wszystkich produktów zawierających całość lub część UGC, w tym zmodyfikowanych lub przetłumaczonych wersji, w liczbie egzemplarzy, o których zdecyduje OWLIENT, w dowolny sposób i na wszystkich nośnikach (zwłaszcza mediów cyfrowych, CD, CD-ROM, DVD, kaset gry, telefonach komórkowych, PDA, Internet, itp.);

- prawo wprowadzania do obrotu, w zamian za wynagrodzenie lub nieodpłatnie, i do rozpowszechniania (włączając w to wynajem, sprzedaż i użyczenie) całości lub części UGC, włączając w to modyfikowane lub przearanżowane wersje, i wszystkie produkty zawierające UGC, za pomocą jakiegokolwiek procesu i na dowolnych nośnikach znanych lub jeszcze nieznanych;

- prawo do powielania UGC w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie i na dowolnym nośniku, jak okaże się to niezbędne do wykonywania praw do korzystania, o których mowa poniżej;

(ii) prawo do reprezentowania i nadawania UGC we wszystkich miejscach dostępnych dla publiczności i we wszystkich miejscach prywatnych, jakimikolwiek środkami w jakikolwiek sposób i za pomocą jakichkolwiek znanych lub nieznanych jeszcze środków (w szczególności za pomocą stacji naziemnej, przekazu satelitarnego i kablowy, za pomocą światłowodów, płatnej lub darmowej telewizji, komputera, drogą elektroniczną, sieci Internet, ADSL, platform wideo, telewizji internetowej i strumienia wideo, streakingu, MMDS TV, TV na telefony komórkowe, catch-up TV);

(iii) prawo do korzystania z UGC w jakikolwiek sposób w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, w celu prezentacji, promocji i reklamy dla wszystkich produktów i Usług OWLIENT;

(iv) prawo do udostępniania publiczności UGC lub innego produktu zawierającego UGC w jak najszerszym zakresie, zwłaszcza poprzez transfer, licencję lub jakąkolwiek umowę, czasowo lub na stałe, w zamian za opłatę lub bezpłatnie, wszelkimi środkami znanymi lub nieznanymi w chwili obecnej, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub jakiejkolwiek sieci cyfrowej, płatnej telewizji, płatnych systemów gier lub transmisji telewizyjnej, ogólnie przez wszystkie media lub sieci (zwłaszcza analogowe i cyfrowe sieci i media, telekomunikacyjne sieci i media i komputerowe sieci i media);

(v) prawa do produkcji lub zlecenia produkcji jakichkolwiek nowych produktów lub usług na podstawie UGC lub na podstawie jakiegokolwiek produktu obejmującego UGC, reprodukowanych w dotychczasowej formie lub zmodyfikowanych przez OWLIENT lub przez dowolny wybrany podmiot trzeci;

(vi) prawo wykorzystywania UGC z innymi produktami zawierającymi UGC, tj. w szczególności:

- prawo do stosowania lub wykorzystania całości lub części UGC i jakichkolwiek produktów zawierających UGC w jakiejkolwiek formie, z lub bez dostosowania do korzystania w formie towarów handlowych, w szczególności w celu: publikowania lub produkcji książek i komiksów, przewodników po grach lub książek powstałych w oparciu o scenariusz lub grafikę gry lub Usługi, recenzji, kalendarzy, artykułów piśmiennych, naklejek, plakatów, materiałów biurowych, akcesoriów do komputerów lub konsoli do gier, tapet komputera, wygaszaczy ekranu, figurek, gier, zabawek w jakichkolwiek materiałach, tkanin, naczyń, rysunków, materiałów reklamowych (w szczególności wyświetlanych w Internecie maili), reprodukcji dźwiękowych i wizualnych i przedstawień (w szczególności filmów, raportów, filmów dokumentalnych, pokazów scenicznych, parków rozrywki, itp.), i wszystkich innych obiektów, które zawierają wszystkie lub część UGC w swojej treści lub w formie dekoracji, opakowania lub prezentacji;

- Prawo do produkcji « sequeli », « prequeli », « dodatków », kontynuacji typu « spin-off » oraz konwersji jakiejkolwiek gry lub innych materiałów zawierających UGC na dowolnej platformie, w każdym języku i w jakiejkolwiek formie, według wyboru OWLIENT;

i ogólnie wszystkich uprawnień autora w związku z jego własnością dzieła.

To przeniesienie praw następuje na całym świecie oraz w okresie ochrony każdego UGC w obowiązujących przepisach.

OWLIENT, lub jakakolwiek osoba trzecia, do której prawa dotyczące UGC zostały przekazane zgodnie z niniejszym artykułem, może zgłosić lub zarejestrować wszelkie wnioski o prawa własności intelektualnej odnoszące się do UGC we własnym imieniu, we wszystkich krajach na świecie. Użytkownik zobowiązuje się do (i) podpisania i dostarczenia wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez OWLIENT, lub przez stronę, na którą prawa zostały przeniesione do wszystkich celów rejestracji, a w szczególności do podpisania jakiejkolwiek prośby/żądania, aktu przeniesienia własności lub innego dokumentu, który może być konieczny w celu umożliwienia OWLIENT lub osobie trzeciej, na którą prawa do rejestracji zostały przeniesione i do uzyskania patentów, praw własności, ochrony znaków i innych form ochrony, odnoszących się do UGC i do bycia postrzeganym jako posiadacz wszystkich majątkowych praw i własności praw związanych z UGC oraz (ii) do zapewnienia wszelkiej niezbędnej pomocy OWLIENT lub osobie trzeciej, na którą prawa zostały przeniesione, na koszt OWLIENT lub wspomnianą osobą trzecią, w każdej czynności, procedurze lub jakiekolwiek kroki skierowane na zastosowanie zapisów niniejszego artykułu, zarówno w Polsce jak i za granicą.

6.4 W przypadku wydania orzeczenia przez właściwy sąd, że wszystkie lub niektóre prawa dotyczące UGC utworzone przez Użytkownika nie mogą być skutecznie przeniesione na OWLIENT zgodnie z artykułem 6.3 powyżej, Użytkownik udzieli OWLIENT, nieodpłatnie, na stałe lub na cały okres prawnej ochrony UGC zgodnie z prawem własności intelektualnej, nieodwołalne i zbywalne prawo do użytkowania, reprodukcji, przedstawiania, zmiany, wyświetlania, dystrybucji i ogólnie wykorzystania UGC zgodnie z artykułem 6.3, za pomocą dowolnych środków, na wszystkich znanych lub nieznanych jeszcze nośnikach, do wszystkich celów (zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych) na całym świecie, bez konieczności wspominania o Użytkowniku jako o twórcy UGC, z zastrzeżeniem ograniczeń technicznych lub eksploatacyjnych.

Podobnie, Użytkownik udziela bezpłatnie innym Użytkownikom przedmiotowych Usług i gier, na stałe lub na cały okres prawnej ochrony UGC zgodnie z prawem własności intelektualnej, niewyłącznego nieodwołalnego prawa do korzystania z UGC utworzonego i opublikowanego przez Użytkownika, w celu korzystania z gier i Usług oferowanych przez OWLIENT, na całym świecie, w granicach dozwolonych przez OWLIENT, a w szczególności do korzystania, wyświetlania, kopiowania, adaptacji i modyfikacji tych UGC i tworzenia dzieł pochodnych w ramach Usług. Licencja ta będzie obowiązywać również po każdym częściowym unieważnieniu licencji udzielonej Użytkownikowi przez OWLIENT do korzystania z Usług lub niniejszych Warunków

6.5 Korzystanie przez Użytkownika z UGC opracowanych na podstawie wcześniej istniejących Zawartości OWLIENT

Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z UGC opracowanych na podstawie wcześniej istniejącej Zawartości OWLIENT w sposób niezgodny z warunkami ściśle określonymi poniżej.

OWLIENT niniejszym udziela Użytkownikowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji osobistej, odwoływalnej w każdym czasie, do korzystania z UGC stworzonych przez Użytkownika na podstawie wcześniej istniejących Zawartości OWLIENT, na całym świecie i na czas korzystania z Usług, w celu:

(i) nagrania ich na konsoli, komputerze, telefonie komórkowym lub innym nośniku Użytkownika używanym do korzystania Usług,

(ii) przekazanie ich przyjaciołom Użytkownika korzystającym z Usługi, oraz

(iii) wgrania i korzystanie z nich w ramach Usługi lub innych usług OWLIENT lub sieci partnerskiej, dozwolonej przez OWLIENT.

Inni Użytkownicy Usługi udzielają Użytkownikowi osobistej licencji, odwoływalnej w każdym czasie, niewyłącznej i niezbywalnej, do korzystania z UGC, które stworzyli w ramach Usługi zgodnie z niniejszymi Warunkami. Warunki takiej licencji są określone w Artykule 6.4 powyżej.

6.6 UGC przedstawiające wizerunek:

Jeśli UGC, które stworzył i opublikował Użytkownik przedstawia jego wizerunek, Użytkownik udziela OWLIENT prawa do korzystania z jego wizerunku w zakresie umożliwiającym OWLIENT dalsze świadczenie Usługi z tym wizerunkiem, na całym świecie i przez cały czas trwania przedmiotowych Usług. Użytkownik wyraża w tym celu zgodę, aby UGC zawierające wizerunek Użytkownika były wykorzystywane przez OWLIENT na warunkach opisanych w Artykule 6.3 i 6.4. Jeśli UGC, które opublikował Użytkownik w ramach Usług przedstawia wizerunek jakiejkolwiek innej osoby, Użytkownik zapewnia, że otrzymał wcześniej zgodę tej osoby do używania jej wizerunku przez OWLIENT zgodnie z postanowieniami niniejszej Artykuł 6, oraz zobowiązuje się zapłacić pełne odszkodowanie za wszelkie szkody, które mogą być poniesione przez OWLIENT w przypadku uzasadnionego powództwa, reklamacji, działań lub roszczeń ze strony jakiejkolwiek osoby trzeciej, dotyczących korzystania z wizerunku tej osoby przez OWLIENT.

6.7 UGC, które nie powstały na podstawie wcześniej istniejącej Zawartości OWLIENT

Dla każdego UGC stworzonego przez Użytkownika za pośrednictwem Usług, niezależnie od istniejących wcześniej Treści OWLIENT, Użytkownik zgadza się udzielić nieodpłatnie OWLIENT i jego licencjobiorcom, dystrybutorom, agentom, przedstawicielom i innym autoryzowanym Użytkownikom, licencji, która będzie niewyłączna, nieodwołalna, zbywalna (w całości lub w części) i nieograniczona w czasie (lub ważna przez cały okres prawnej ochrony UGC zgodnie z prawem własności intelektualnej) na korzystanie z UGC, jego kopiowanie, wyrażanie, transmisję, podkreślanie, wystawienie, dystrybucję, indeksowanie, adaptację, korektę, opracowanie, tłumaczenie, cyfryzację, kodowanie i inne modyfikacje (w tym bez ograniczeń, dodawanie komentarzy, usuwanie tekstów i muzyki lub zastąpienie ich słowami i muzyką wybraną przez OWLIENT), tworzenie produktów pochodnych na podstawie UGC w szczególności towarów handlowych (zgodnie z definicją w artykule 6.3 powyżej), ich prezentację oraz wykorzystanie w innym zakresie, w całości lub w części, na wszystkich nośnikach i przy zastosowaniu wszelkich sposobów i procesów znanych i nieznanych w chwili obecnej i na całym świecie, w każdym celu, w tym włączając, bez ograniczeń, rozrywkę, informacje, reklamy, promocję i sprzedaż wszystkich Usług OWLIENT lub produktów, dla celów handlowych lub reklamowych (zwaną dalej « licencją UGC« ). Przyjmuje się niniejszym, że licencja UGC obejmuje udzielenie licencji co do wszystkich praw majątkowych Użytkownika dotyczących UGC, jego znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych i innych intelektualnych praw własności przemysłowej i zawartych w UGC.

6.8 We wszystkich przypadkach:

- użycie przez Użytkownika jakichkolwiek UGC w celach komercyjnych jest całkowicie niedozwolone;

- możliwość tworzenia UGC lub publikowania jakichkolwiek Zawartości przez Użytkownika jest elementem Usługi oferowanej przez OWLIENT, co nie uprawnia Użytkownika do jakiegokolwiek wynagrodzenia, w tym w sytuacjach, gdy UGC jest udostępniane innym Użytkownikom gier lub Usługi, lub w każdym innym serwisie lub sieci partnerskiej OWLIENT. Jednakże OWLIENT zastrzega sobie prawo do wypłaty wynagrodzenia za niektóre utwory, zasady takich płatności są wówczas podawane w Serwisie;

- Użytkownik zapewnia OWLIENT, że Zawartość (UGC lub inna), którą Użytkownik publikuje w trakcie korzystania z Usługi nie narusza praw jakiejkolwiek osoby trzeciej (praw do wizerunku, prawa do prywatności lub innych praw), w szczególności nie stanowi naruszenia prawa własności ani nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, także w odniesieniu do sytuacji, gdy zawartość jest wykorzystywana przez OWLIENT w ramach świadczenia Usług;

- Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie tworzyć, korzystać, udostępniać ani publikować w ramach Usługi jakichkolwiek elementów (tekstu, obrazu, dźwięku, filmu itp.), które mogą być uznane w dowolnym momencie za oczywiście niezgodne z prawem, agresywne, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne, wulgarne, rasistowskie, mogą wzniecać nienawiść, są pornograficzne, okrutne lub niosące zagrożenie dla porządku publicznego;

- Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za tworzenie, wykorzystywanie i publikację swoich Zawartości w ramach Usługi i zobowiązuje się do pokrycia szkody OWLIENT, a w stosownych przypadkach, jego licencjodawców, licencjobiorców, cesjonariuszy i następców prawnych oraz ich pracowników, kierowników i dyrektorów (zwanych dalej łącznie „partnerami”) w razie apelacji, pozwów, roszczeń lub wniosków złożonych przeciwko OWLIENT lub jego Partnerów w wyniku użytkowania lub publikacji Treści Użytkownika. OWLIENT zastrzega sobie prawo do prowadzenia własnej obrony na własny koszt i zachowuje wyłączną kontrolę wszelkich działań mogących prowadzić do odszkodowania po stronie Użytkownika. Użytkownik wyrażą zgodę do pełnej współpracy z OWLIENT w takich przypadkach, na życzenie w obronie swoich interesów.

- Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że, z wyjątkiem przypadku wycofania przez OWLIENT UGC, które zostały opublikowane przez Użytkownika w ramach Usługi po tym jak OWLIENT został poinformowany o oczywistej niezgodności z prawem UGC lub naruszeniu przez niego praw do wizerunku lub prawa do prywatności lub innych praw osób trzecich, UGC zostanie powiązany z daną nazwą użytkownika i dane te będą dostępne dla wszystkich użytkowników usług przez cały okres wykonywania Usługi.

 

6.9 W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a jeśli prawa autorskie osobiste oraz inne podobne prawa (zwane dalej « autorskimi prawami osobistymi ») istnieją w stosunku do UGC i nie są wyłączną własnością OWLIENT, Użytkownik zobowiązuje się nie powoływać na ani nie korzystać z autorskich praw osobistych do UGC w stosunku do OWLIENT lub jej Partnerów i innych autoryzowanych Użytkowników i odpowiada za uzyskanie tego samego zobowiązania od innej osoby, która może skorzystać z autorskich praw osobistych do UGC.

 

7. ZGŁASZANIE NIEZGODNYCH Z PRAWEM TREŚCI

W przypadku uznania, że Zawartość udostępniona w ramach Usługi przez Użytkowników jest niezgodna z niniejszymi Warunkami (w tym zasadami postępowania określonymi w artykule 3.2), Użytkownik może zgłosić ten fakt do OWLIENT za pomocą opcji « Raportu » dostępnego w ramach każdej Usługi lub wysyłać wiadomość na następujący adres email, wskazując poniższe informacje:

http://support.owlient.eu

  1. Wskazać datę swojego zawiadomienia;
  2. Podać nazwisko, imię, numer telefonu i adres e-mail;
  3. Zidentyfikować i opisać Zawartość, która jest, jego zdaniem, niezgodna z niniejszymi Warunkami, wskazując jej dokładne umiejscowienie;
  4. Wskazać powody, dla których uważa, że Zawartość jest niezgodna z niniejszymi Warunkami i powinna zostać usunięta;
  5. Zgłaszając naruszenie praw autorskich, zidentyfikować dzieło chronione prawem autorskim, w stosunku do którego chce zgłosić naruszenie i dostarczyć wszystkie niezbędne informacje potwierdzające istnienie tych praw autorskich oraz wykazać, że jest upoważniony do interwencji w imieniu posiadacza praw autorskich;
  6. Dołączyć oświadczenie, że wszystkie informacje przekazywane OWLIENT są prawdziwe.

Po otrzymaniu pełnego zgłoszenia, OWLIENT zastrzega sobie prawo do działania, w zakresie jaki uzna za stosowne i wyłącznie według własnego uznania.

Użytkownik przyjmuje niniejszym do wiadomości, iż informowanie o treściach sprzecznych z prawem, w celu ich usunięcia lub wstrzymania ich rozpowszechniania w ramach Usług, w sytuacji gdy Użytkownik zdaje sobie sprawę, że ta informacja jest nieprawdziwa, jest karalne.

OWLIENT zastrzega sobie prawo żądania od Użytkownika zaprzestania używania jakiejkolwiek Zawartości, którą uważa za sprzeczną z postanowieniami Warunków, lub usunięcia lub wyłączenia takiej Zawartości.

W przypadku, gdy OWLIENT usunie lub wyłączy stosowanie jakiejkolwiek Zawartości opublikowanej przez Użytkownika, uznawanej za oczywiście niezgodną z prawem i sprzeczną z niniejszymi Warunkami, OWLIENT zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownika, zgodnie z Artykułem 16 poniżej.

 

8. TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONNE – Cyfrowe Zarządzanie Prawami Dostępu (DRM)

NIEKTÓRE GRY OWLIENT I USŁUG MOGĄ BYĆ CHRONIONE PRZEZ TECHNICZNE ZABEZPIECZENIA I CYFROWE ZARZĄDZANIE PRAWAMI DOSTĘPU, W SZCZEGÓLNOŚCI, BEZ OGRANICZEŃ, POPRZEZ ZABEZPIECZENIA FIZYCZNE, OZNACZANIE (ZNAKI WODNE), KLUCZE CYFROWE I AKTYWACJĘ ONLINE.

SZEROKOPASMOWE POŁĄCZENIE INTERNETOWE I UTWORZENIE KONTA OWLIENT SĄ NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA DOSTĘPU DO FUNKCJONALNOŚCI ON-LINE I DO GRANIA ON-LINE, ORAZ, W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH, DO ODBLOKOWANIA DOSTĘPU DO WYBRANYCH TREŚCI. TAKIE WYŁĄCZNE TREŚCI MOGĄ ZOSTAĆ ODBLOKOWANE WYŁĄCZNIE RAZ, PRZY POMOCY UNIKALNEGO KLUCZA.

SZEROKOPASMOWE POŁĄCZENIE INTERNETOWE I UTWORZENIE KONTA OWLIENT SĄ NIEZBĘDNE DO GRANIA ORAZ KORZYSTANIA Z USŁUG ZAWIERAJĄCYCH TECHNOLOGIĘ ORBIT CYFROWE ZARZĄDZANIE PRAWAMI DOSTĘPU.

W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH OWLIENT MOŻE ANULOWAĆ DOSTĘP DO JEDNEJ LUB WIĘCEJ FUNKCJI ONLINE, Z ZASTRZEŻENIEM ZAWIADOMIENIA Z 30 DNIOWYM WYPRZEDZENIEM NA STRONIE INTERNETOWEJ OWLIENT DOTYCZĄCEJ TEJ GRY LUB USŁUGI.

 

9. KREDYTY, SUBSKRYPCJE I PUNKTY OWLIENT

OWLIENT może oferować niektóre Usługi za opłatą (“Rozszerzone Usługi”). Te Rozszerzone Usługi dotyczą usług pobierania Zawartości, ikon i dzwonków do telefonów komórkowych, udziału w niektórych grach lub wydarzeniach, personalizacji niektórych elementów Usług, subskrypcji newsletterów. OWLIENT może, według własnego uznania, zaprzestać oferowania niektórych Rozszerzonych Usług I zaproponować ofertę nowych Rozszerzonych Usług.

Użytkownik musi posiadać Konto aby móc nabyć I skorzystać z Rozszerzonych Usług.

OWLIENT może udostępnić system umożliwiający gromadzenie punktów za korzystanie z Usług, jeżeli Użytkownik pobierze Dodatkową zawartość (zdefiniowaną poniżej), lub weźmie udział w określonych grach lub aktywnościach oferowanych w Usługach (“System Punktowy”). Użytkownik może wymienić zgromadzone punkty na Dodatkową Zawartość oferowaną w ramach Systemu Punktowego.

OWLIENT zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków lub usunięcia części lub całości Systemu Punktowego w dowolnym momencie według własnego uznania, zgodnie z postanowieniami Artykułu 17 poniżej.

Aby uzyskać dostęp do niektórych Usług, OWLIENT może zaoferować Użytkownikowi, system umożliwiający zakup wirtualnej waluty (“wirtualne kredyty”) lub dokonanie subskrypcji na różne okresy. W takim przypadku, zastosowanie znajdą szczególne zasady sprzedaży dotyczące nabywania wirtualnej waluty lub subskrypcji, stanowiące cześć niniejszych Warunków dostępne na stronie internetowej Usług.

 

10. USŁUGI HANDLOWE

Sklep OWLIENT może oferować Użytkownikowi nabycie niektórych produktów OWLIENT. Szczegółowe warunki, które mogą znajdować wówczas zastosowanie, są podane w odpowiednim Serwisie.

 

  • 11. FORUM I MIEJSCA WYMIANY OPINII UDOSTĘPNIONE W RAMACH USŁUG

Usługi mogą zawierać forum, grupy informacyjne lub inne miejsca kolektywnej wymiany informacji on-line (zwane łącznie „Forum”), które nie są moderowane lub są moderowane post factum, co oznacza, iż wiadomości Użytkownika nie są sprawdzane przed ich zamieszczeniem na stronach OWLIENT.

Gdy Użytkownik korzysta z tych Usług, powinien pamiętać iż jego nazwa Użytkownika i wiadomości zostaną opublikowane i mogą być widoczne dla każdego Użytkownika korzystającego z Usług. Użytkownik zamieszcza wiadomości na własną odpowiedzialność i ryzyko i odpowiada za ich publikację i rozpowszechnienie,

Użytkownik powinien działać zgodnie z zasadami postępowania i standardami dotyczącymi Zawartości określonymi w artykule 3 niniejszych Warunków, a ponadto zobowiązuje się iż nie będzie:

- ograniczać lub uniemożliwiać korzystania z Forum innym Użytkownikom Usług;

- zamieszczać on-line lub ujawniać za pośrednictwem Usług jakichkolwiek danych osobowych dotyczących Użytkownika;

- zamieszczać lub ujawniać informacji, które nie są związane z danym tematem lub motywem na publicznym Forum; lub

- zamieszczać lub ujawniać informacji, które są niestosowne lub lekceważące w stosunku do jakichkolwiek użytkowników Forum.

OWLIENT zastrzega sobie prawo skontaktowania się z Użytkownikiem w celu uzyskania informacji dotyczących wiadomości rozpowszechnionych przez Użytkownika, w szczególności w celu weryfikacji prawa do ich zamieszczenia lub prawa własności (tekstów, zdjęć, dźwięków, filmów, etc.) w nich zawartych.

W ŻADNYM PRZYPADKU, OWLIENT NIE BĘDZIE PONOSIŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI NIE UTOŻSAMIA SIĘ Z OPINIAMI, RADAMI, LUB REKOMENDACJAMI ZAMIESZCZONYMI PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW W USŁUGACH, W SZCZEGÓLNOŚCI NA FORUM.

 

12. KONKURSY I LOTERIE

Okresowo, OWLIENT lub jej partnerzy organizują konkursy, gry, losowania nagród i promocji w ramach Usług, których celem jest wygranie nagród fizycznych. Mogą one być przedmiotem szczególnych regulacji, które będą wówczas przekazywane Użytkownikowi.

 

13. REKLAMA I PROMOCJA PRODUKTÓW

OWLIENT może, wedle własnego uznania, i zgodnie z własną polityką redakcyjną dla każdego typu Usługi, wyróżnić niektóre produkty lub usługi osób trzecich poprzez umieszczenie linków promocyjnych, banerów reklamowych lub innych elementów reklamowych i promocyjnych, a także może przeprowadzić wspólne działania marketingowe z jakimkolwiek partnerem według własnego wyboru.
OWLIENT nie ponosi odpowiedzialności za produkty innych firm lub usług w ten sposób wyróżnione.

 

14. BETA TESTY

OWLIENT może, według własnego uznania, skontaktować się z Użytkownikiem w celu zaproponowania mu przetestowania lub oceny albo skomentowania jednej lub więcej gier i Usług, elementów gry lub Treści możliwej do pobrania, zanim zostaną one wprowadzone do obrotu lub uruchomione, w celu wykrycia błędów w programach lub poprawy ich funkcjonowania (« beta-testy« ).

W niektórych przypadkach, jeśli Użytkownik zgadza się na testowanie gry i Usług, powinien podpisać umowę o poufności dla każdego testu beta i odesłać ją do OWLIENT zanim zostanie uprawniony do testowania i zanim oprogramowanie zostanie dostarczone do Użytkownika lub udostępnione. Udział Użytkownika w beta teście jest uzależniony od podpisania umowy o poufności i poniższych warunków. Zobowiązanie do zachowania poufności pozostaje w mocy do czasu oficjalnego rozpoczęcia przez OWLIENT dystrybucji gier, Usług lub Zawartość Testu (zgodnie z definicją poniżej) lub udostępnienia ich publicznie w inny sposób, niż udostępnione Użytkownikowi.

Po otrzymaniu podpisanej umowy o poufności, OWLIENT może następnie przekazać Użytkownikowi wersję beta gry lub gier, Zawartości lub Usług lub powiązaną dokumentację dotyczącą gry lub wszelkie inne informacje związane z nimi a także, o ile znajdzie to zastosowanie, zezwolenia na dostęp do stron internetowych OWLIENT (znanych jako « Zawartość Testowa« ), wyłącznie w celu umożliwienia testowania, oceny lub skomentowania gry.

Użytkownik zobowiązany jest wykonać Beta-testy osobiście i nie pozwolić nikomu innemu na dostęp do Zawartości Testowej. Konto Beta testu nie może w żadnym przypadku być przekazywane. Użytkownik zostanie poproszony o poinformowanie OWLIENT (i tylko OWLIENT) o jego reakcjach i sugestiach wynikających z zapoznania się z Zawartością Testową. Wszystkie komentarze, opinie, sugestie, pomysły, uwagi krytyczne i inne informacje (łącznie określane jako « Komentarze« ) przekazane, ujawnione lub udostępnione OWLIENT w trakcie beta testów, lub, bardziej ogólnie, w trakcie korzystania z Usług, będą wyłączną własnością OWLIENT. Użytkownik zobowiązuje się zatem, że nie będzie wykorzystywać ani publikować swoich komentarzy lub udostępniać ich w jakikolwiek sposób jakiejkolwiek osobie innej niż OWLIENT. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że o ile nie jest to zakazane przez obowiązujące przepisy prawa, OWLIENT może używać, sprzedawać, promować i wykorzystać Komentarze w dowolny sposób, bez ograniczeń i bez zapłaty wynagrodzenia Użytkownikowi.

Użytkownik potwierdza i przyznaje, że Zawartości Testowe, dostarczone Użytkownikowi są całkowicie poufne i stanowią informacje należące wyłącznie do OWLIENT. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wersje beta gry oraz cała inna Zawartość Testowa udostępnione mu przez OWLIENT dla beta-testów nie zostały jeszcze oficjalnie ocenione i Użytkownik zobowiązany jest upewnić się, iż żadne Treści Testu nie zostaną udostępnione nieletnim.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że OWLIENT może chronić niektóre Zawartości Testowe przez wprowadzenie technicznych środków ochrony, aby zapobiec niezgodnej z prawem reprodukcji lub modyfikacji Zawartości Testowej. W szczególności każda Zawartość Testowa jest skierowana do Użytkownika imiennie i OWLIENT może korzystać z cyfrowego oznaczania (« znak wodny) w ramach procesu identyfikacji naruszenia przepisów dotyczących testów beta.

Wersje beta gier i ogólnie wszelkie Treści Testowe są dostarczane do Użytkownika w aktualnym stanie i « w zależności od dostępności » bez wyraźnej lub dorozumianej gwarancji jakiegokolwiek rodzaju. Użytkownik gra w wersje beta wyłącznie na własne ryzyko. Użytkownik zgadza się, iż (i) gra może zawierać znane i nieznane błędy i że (ii) gry mogą być dostępne tylko w subskrypcji po zakończeniu fazy beta lub w terminie późniejszym. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że OWLIENT nie jest zobowiązany zezwalać Użytkownikowi na granie za darmo w dowolnym okresie, ani zezwalać na dostęp do tych gier. Użytkownik wyraża zgodę, aby wszystkie jego dane, w szczególności bonusy, punkty w grze, kredyty, status zaawansowania i osiągnięć w trakcie gry mogą zostać usunięte lub zresetowane w dowolnej chwili. W tym przypadku postępy i dane Użytkownika zostaną usunięte i nastąpi powrót do stanu początkowego.

Użytkownik przyznaje, iż naruszenie zobowiązań wynikających z niniejszego artykułu wyrządzi OWLIENT nieodwracalne szkody oraz że OWLIENT będzie uprawniony do podjęcia wszelkich działań w celu zapobieżenia naruszeniu lub przeciwdziałaniu groźbie niedochowania obowiązków Użytkownika lub uzyskania odszkodowania za wyrządzone szkody, bez uszczerbku dla prawa zamknięcia konta Użytkownika, zgodnie z Artykułem 16 poniżej.

Pod koniec okresu trwania testu, lub w dowolnym momencie na żądanie OWLIENT Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić wszystkie Zawartości Testowe otrzymane od OWLIENT.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie może być interpretowane jako przyznanie Użytkownikowi prawa lub przywileju w stosunku do Treści Testowych. Warunki znajdują zastosowanie w całości do używania przez Użytkownika gier w fazie beta testów.

 

15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, GWARANCJA I ODSZKODOWANIE

OGRANICZENIE i WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE PRZYZNAJE, ŻE KORZYSTA Z USŁUG I GIER NA WŁASNE RYZYKO.

USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE « W TAKIM STANIE W JAKIM SĄ ». OWLIENT NIE GWARANTUJE ANI NIE CZYNI ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH SKUTKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG W ZAKRESIE ZGODNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, WIARYGODNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, ITD., W GRANICACH DOZWOLONYCH PRZEZ PRAWO, OWLIENT ODMAWIA UDZIELENIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WARTOŚCI RYNKOWEJ USŁUG I GIER, ZAGWARANTOWANIA ZADOWOLENIA UŻYTKOWNIKA LUB PRZYDATNOŚCI USŁUG DO OKREŚLONEGO CELU. DODATKOWO, OWLIENT NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGI I GRY, W TYM SERWERY I OPROGRAMOWANIA KONIECZNE DO ICH FUNKCJONOWANIA, BĘDĄ WOLNE OD PRZERW LUB BŁĘDÓW, WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW LUB, ŻE BŁĘDY, WIRUSY LUB INNE SZKODLIWE ELEMENTY BĘDĄ POPRAWIONE. WRESZCIE, OWLIENT NIE GWARANTUJE, ŻE INFORMACJE, TREŚCI LUB ELEMENTY DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG I GIER SĄ DOKŁADNE, KOMPLETNE I AKTUALNE. W SZCZEGÓLNOŚCI, OWLIENT NIE SPRAWDZA WYCZERPUJĄCO ZAWARTOŚCI WSZELKIEGO RODZAJU, ZWŁASZCZA UGC (W ROZUMIENIU ARTYKUŁU 6) ANI SŁÓW, KTÓRE UŻYTKOWNIK LUB INNI UŻYTKOWNICY PUBLIKUJĄ W RAMACH USŁUG, ANI DZIAŁAŃ UŻYTKOWNIKA PODEJMOWANYCH W RAMACH USŁUG. DLATEGO TEŻ OWLIENT NIE GWARANTUJE I NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W STOSUNKU DO UŻYTKOWNIKA W ODNIESIENIU DO JEGO WŁASNYCH DZIAŁAŃ LUB DZIAŁAŃ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW USŁUG. WRESZCIE, OWLIENT NIE MOŻE BYĆ POCIĄGNIĘTY DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKTY LUB USŁUGI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH OFEROWANE UŻYTKOWNIKOM ZA POŚREDNICTWEM OWLIENT I NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI DOTYCZĄCEJ TYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG.

UŻYTKOWNIK PONOSI NA ZASADACH OGÓLNYCH WSZYSTKIE KOSZTY I WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG. PONADTO, UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITE KOSZTY KOREKTY, KONSERWACJI, NAPRAWY JAKIE SĄ WYMAGANE. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE ZE STRATĄ CZASU I WYSIŁKU, UTRATY DANYCH (SZCZEGÓLNIE DANYCH ZWIĄZANYCH Z GRĄ), BŁĘDY LUB UTRATĘ INFORMACJI HANDLOWYCH LUB INNYCH INFORMACJI WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z USŁUG I GIER.

UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY WYRZĄDZONE OWLIENT, JEGO PARTNEROM, INNYM UŻYTKOWNIKOM GRY I USŁUG LUB INNYM OSOBOM FIZYCZNYM LUB PRAWNYM, BĘDĄCE REZULTATEM KORZYSTANIA Z CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI USŁUG LUB GRY Z NARUSZENIEM PRAWA LUB OBOWIĄZKÓW, JAKIE PRZEWIDZIANO W NINIEJSZYCH WARUNKACH.

OWLIENT W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK PŁATNOŚĆ LUB ODSZKODOWANIE W STOSUNKU DO UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCE Z NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI USŁUGI. W ŻADNYM PRZYPADKU OWLIENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG I GIER NAWET, JEŚLI OWLIENT ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.

W PRZYPADKU NARUSZENIA ZOBOWIĄZAŃ PRAWNYCH LUB UMOWNYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA, OWLIENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO (I) DO USUNIĘCIA KONTA I WYPOWIEDZENIA LICENCJI NA KORZYSTANIE Z GIER I USŁUG ORAZ (II) DO PODJĘCIA KROKÓW PRAWNYCH Z UWAGI NA CYWILNĄ LUB KARNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ W CELU POWSTRZYMANIA NARUSZENIA I UZYSKANIA ODSZKODOWANIA ZA STRATY. W SZCZEGÓLNOŚCI, NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO, OWLIENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA PRAWNEGO WOBEC KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA, KTÓRY CELOWO USZKODZIŁ LUB PRÓBOWAŁ USZKODZIĆ USŁUGI LUB PRZESZKODZIŁ W UPRAWNIONYM FUNKCJONOWANIU USŁUG LUB POMAGAŁ PRZY TAKIEJ DZIAŁALNOŚCI.

W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH OWLIENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WYPOWIEDZENIA CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI DOSTĘPNYCH USŁUG W DOWOLNYM CZASIE, ZA WYPOWIEDZENIEM.

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE W GRANICACH DOZWOLONYCH PRZEZ PRAWO, W PRZYPADKU SPORU Z OWLIENT LUB JEGO LICENCJODAWCAMI UŻYTKOWNIK MOŻE (i) ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z USŁUG I USUNĄĆ KONTO ORAZ, (ii) WSZCZĄĆ POSTĘPOWANIE SĄDOWE W CELU UZYSKANIA ODSZKODOWANIA ZA STRATY. DODATKOWO, STOSOWNIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, KTÓRE ZNAJDUJĄ ZASTOSOWANIE, PEŁNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ OWLIENT BĘDZIE OGRANICZONA DO WYMIANY OPŁACONYCH ELEMENTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY NABYTE PRZEZ UŻYTKOWNIKA, I KTÓRE ZOSTANĄ UZNANE PRZEZ, OWLIENT ZA BEZUŻYTECZNE PO ANALIZIE ROSZCZENIA UŻYTKOWNIKA, NA TĘ SAMĄ ILOŚĆ ELEMENTÓW WYBRANYCH PRZEZ OWLIENT.

W KAŻDYM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ OWLIENT, WŁĄCZAJĄC W TO JEJ LICENCJODAWCÓW, LICENCJOBIORCÓW, PARTNERÓW I NASTĘPCÓW PRAWNYCH ORAZ ODPOWIEDNIO ICH PRACOWNIKÓW, ZARZĄDCÓW LUB DYREKTORÓW (ZWANYCH DALEJ ŁĄCZNIE « WSPÓŁPRACOWNIKAMI« ) W STOSUNKU DO UŻYTKOWNIKA NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ CENY, JAKĄ UŻYTKOWNIK ZAPŁACIŁ ZA USŁUGI W OKRESIE (12) MIESIĘCY PRZED WYSTĄPIENIEM SPORU.

NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, PRZEPISY NINIEJSZEGO ARTYKUŁU 15 W ŻADNYM PRZYPADKU NIE OGRANICZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI OWLIENT WOBEC UŻYTKOWNIKA W PRZYPADKU NIEPRAWDZIWYCH OŚWIADCZEŃ LUB ŚMIERCI LUB USZKODZENIA CIAŁA SPOWODOWANEGO NIEDBALSTWEM OWLIENT. PONADTO, OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA I KLAUZULE DOTYCZĄCE BRAKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWARTE W NINIEJSZYM ARTYKULE ORAZ INNYCH POSTANOWIENIACH NINIEJSZYCH WARUNKÓW ZNAJDUJĄ ZASTOSOWANIE W GRANICACH OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

GWARANCJA I ODSZKODOWANIE

Na prośbę OWLIENT, Użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia OWLIENT

i jego podmiotów powiązanych (zgodnie z definicją powyżej), jego podwykonawców i dostawców zawartości, od wszelkiej odpowiedzialności, roszczeń i szkód oraz od wszelkich kosztów, w tym wynagrodzenia pełnomocnika, wynikających z naruszenia niniejszych Warunków, za które Użytkownik jest odpowiedzialny, lub związanych z przekazaniem przez Użytkownika UGC w ramach Usług lub za pośrednictwem Usług, lub, bardziej ogólnie, działania Użytkownika w ramach Usług. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego postanowienia, Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia szkód OWLIENT i zwolnienia go z odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego lub niezgodnego z prawem korzystania z Konta, włączając w to nielegalne lub niewłaściwe wykorzystania przez osobę nieuprawnioną do korzystania z Konta Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na ponoszenie osobiście odpowiedzialności za swoje korzystanie z Usługi oraz wszelką komunikację i działania w ramach Usług.

OWLIENT zastrzega sobie prawo do przyjęcia odpowiedzialności, na własny koszt, za prowadzenie obrony i kontroli wszelkich innych przypadków, w których Użytkownik byłby normalnie zobligowany do jej zapewnienia. W takim przypadku, Użytkownik nie ma już żadnego obowiązku zagwarantowania OWLIENT działania w zakresie omawianego przypadku. Postanowienia niniejszego artykułu pozostają w mocy po wygaśnięciu niniejszych Warunków lub usunięciu Konta.

 

16. ROZWIĄZANIE

Usunięcie Konta z inicjatywy OWLIENT.

OWLIENT może zawiesić lub zamknąć Konto Użytkownika i zakończyć możliwość korzystania przez Użytkownika z jednej lub większej liczby Usług lub części Usługi, w każdym czasie, automatycznie i bez konieczności uzyskania w tym zakresie decyzji sądu, po wysłaniu e-mailem lub pocztą formalnego wezwania do zaprzestania naruszeń lub przedstawienia dowodu, iż wezwanie do zaniechania zostało zlekceważone przez okres piętnastu (15) dni kalendarzowych, lub bez wypowiedzenia, jeżeli obiektywnie naruszenie nie może zostać usunięte, jeżeli zostanie potwierdzone lub jeżeli OWLIENT posiada uzasadnione podstawy, aby sądzić, iż:

- Użytkownik twierdzi, że jest inną osobą lub podmiotem lub mylnie przedstawia swoją tożsamość,

- Użytkownik nie przestrzega Warunków lub innych specjalnych warunków odnoszących się do konkretnej Usługi lub Usług,

- Użytkownik narusza obowiązki prawne lub umowne;

- Użytkownik narusza prawa autorskie,

- Użytkownik zachowuje się niewłaściwie lub niezgodnie z przyjętymi normami w ramach Usług, włączając w to, bez ograniczeń, zachowanie na Forach,

- konto Użytkownika było nieaktywne przez okres dłuższy niż sześć miesięcy i Użytkownik nie ma dostępu do płatnych funkcjonalności,

- lub z jakiegokolwiek innego powodu.

Jeśli Użytkownik ma więcej niż jedno Konto, OWLIENT zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich utworzonych kont.

Usunięcie Konta lub subskrypcji na wniosek Użytkownika.

Użytkownik może usunąć swoje Konto lub subskrypcję dla konkretnej Usługi lub Usług w każdym czasie, automatycznie i bez konieczności uzyskania orzeczenia sądu, wysyłając w tym celu wniosek pocztą email do działu obsługi klienta OWLIENT na następujący adres: http://support.owlient.eu.

Jeśli Użytkownik nie akceptuje niniejszych Warunków, nie może korzystać z Usług i powinien wysłać do OWLIENT wniosek o usunięcie Konta.

Jeżeli Użytkownik podejmie decyzję o zakończeniu subskrypcji, wówczas całkowita lub częściowa refundacja kwot uiszczonych już za bieżący okres subskrypcji nie będzie dokonana.

OWLIENT zastrzega sobie prawo do odzyskania kosztów, dodatków i opłat poniesionych przed rezygnacją z Konta lub abonamentu na daną Usługę. Użytkownik powinien także pokryć wszelkie należności sprzedawców lub dostawców Zawartości przed usunięciem Konta. Wszystkie zaległości lub nieopłacone koszty i inne nierozwiązane problemy związane z Usługą powinny zostać rozliczone przed otwarciem nowego Konta.

Stosownie do procedury usunięcia wskazanej powyżej, usunięcie Konta lub subskrypcji wejdzie w życie po otrzymaniu wiadomości email Użytkownika przez dział obsługi klienta OWLIENT.

Konsekwencje Usunięcia Konta.

W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Konta, Użytkownik utraci, zaś OWLIENT może usunąć, profil Użytkownika oraz związane z nim informacje, przekazane OWLIENT, wraz ze wszelką Zawartością (w tym bez ograniczeń także UGC), jaka została opublikowana, przesłana lub udostępniona przez Użytkownika w ramach Usług, w szczególności, nie ograniczając się do, nazw Użytkownika i awatarów. Jednakże OWLIENT zastrzega sobie prawo do przechowywania profilu i jakiejkolwiek z wyżej wymienionych Zawartości na swoich serwerach, po ich anonimizacji, przez rozsądny okres.

W przypadku usunięcia Konta, Użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Usług i zniszczyć wszystkie dokumenty związane z Usługą zapisane na jakichkolwiek nośnikach.

W przypadku usunięcia Konta Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z Usług ponownie bez wyraźnej zgody OWLIENT. Aby skorzystać z Usług ponownie, Użytkownik powinien skontaktować się z http://support.owlient.eu.

W przypadku usunięcia Konta lub wypowiedzenia Usługi albo Usług związanych z Kontem, Użytkownikowi nie zostanie przyznany żaden okres korzystania z usług on-line lub jakikolwiek inny rodzaj kredytów (na przykład punktów w grze online) ani przekształcony w pieniądze lub w inny sposób zrefundowany. Użytkownik nie będzie miał także dostępu do Konta ani jakiegokolwiek praw powiązanych z Kontem lub wspomnianymi Usługami (takich jak punkty, Kredyty, tokeny lub wirtualne obiekty).

 

17. AKTUALIZACJA USŁUGI I WARUNKÓW

Zmiany w Ogólnych Warunkach

OWLIENT zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia postanowień do niniejszych Warunków oraz innych zawiadomień zawartych w ramach Usług OWLIENT w każdym czasie, czasowo lub na stałe i według własnego uznania.

OWLIENT poinformuje Użytkownika o każdej zmianie, modyfikacji, dodaniu lub skreśleniu dokonanych w niniejszych Warunkach poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Usług, których dotyczą niniejsze Warunki, zawiadomienia informującego Użytkownika o zaistniałych zmianach, modyfikacji, dodaniu lub usunięciu. Każda zmiana, modyfikacja, dodanie lub usunięcie wejdzie w życie w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych po opublikowaniu tego zawiadomienia. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zmiany wprowadzone do niniejszych Warunków, może zamknąć swoje konto, zgodnie z art. 16.

Użytkownik zobowiązuje się do sprawdzania na bieżąco wszelkich zmian Warunków oraz do ścisłego ich przestrzegania. Jakiekolwiek korzystanie z Usługi po aktualizacji lub modyfikacji oznacza akceptację Warunków zaktualizowanych i modyfikowanych.

Zmiana cen usług

OWLIENT zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług wskazanych na stronach internetowych Usług, przy założeniu, że nowa cena będzie stosowana tylko do zamówień złożonych po tym, jak zmiana ceny wejdzie w życie.

Podczas okresu trwania subskrypcji, OWLIENT zastrzega sobie prawo, do zmiany według własnego uznania cen subskrypcji swoich gier i Usług. W takim przypadku OWLIENT wskaże te zmiany na stronach internetowych Usług przed zmianą cen. Nowe ceny wejdą w życie tylko wtedy, gdy subskrypcja zostanie przedłużona.

Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany cen, może zrezygnować z Konta zgodnie z procedurą określoną w artykule 16 niniejszych Warunków. Taka rezygnacja musi być przeprowadzona przed dokonaniem przedłużenia subskrypcji. W przeciwnym bowiem przypadku przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmiany.

Modyfikacja dostępu do Usług i Zawartości

OWLIENT może modyfikować Zawartość z dowolnego powodu lub bez żadnego powodu, w dowolnym czasie, szczególnie z powodów spowodowanych zmianami technicznymi.

OWLIENT zastrzega sobie prawo do (a) ograniczenia dostępu do całości lub części Usługi każdemu Użytkownikowi lub (b) skasowania według własnego uznania całości lub w części Usług, pod warunkiem poinformowania o tym (30) z trzydziestodniowym wyprzedzeniem poprzez wyświetlenie powiadomienia w ramach danej Usługi lub Usług.

Treści uzupełniające

Podczas okresu trwania subskrypcji Użytkownika do niektórych Usług, OWLIENT zastrzega sobie prawo, do tworzenia według własnego uznania dodatkowych Zawartości dostępnych dla wszystkich posiadaczy subskrypcji w postaci aktualizacji. Jednakże subskrypcja nie daje Użytkownikowi żadnych uprawnień dotyczących rozszerzeń, które są dystrybuowane lub sprzedawanych oddzielnie od oryginalnej wersji gry video, która została zakupiona przez Użytkownika.

 

18. POUFNOŚĆ I GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

OWLIENT może gromadzić i przechowywać informacje dotyczące Użytkowników w odniesieniu do ich działalności w ramach Usług, informacje o połączeniach Użytkownika lub o jego sprzęcie. Niektóre informacje są rejestrowane i przechowywane. Niektóre informacje zebrane w ten sposób mogą być następnie analizowane i ujmowane w statystykach Użytkownika.

OWLIENT przykłada bardzo dużą wagę do prywatności Użytkownika i zobowiązuje się nie ujawniać jego danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy Użytkownik wyraźnie na to zezwala lub gdy zaistnieją szczególne okoliczności.

OWLIENT może być zobowiązany do ujawnienia poufnych informacji dotyczących Użytkownika, gdy informacje te są niezbędne do identyfikacji, przesłuchania lub ścigania osoby odpowiedzialnej za naruszenie praw OWLIENT lub innego Użytkownika lub osób trzecich. OWLIENT może być zobowiązany przez przepisy prawa do ujawnienia danych osobowych i w takich przypadkach nie może tego ujawnienia odmówić.

OWLIENT zastrzega sobie prawo do gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych bez zgody po ich anonimizacji.

Zasady Poufności

W celu uzyskania dalszych informacji na temat wykorzystania danych osobowych przez OWLIENT, Użytkownik powinien zapoznać się dokładnie z Regułami Poufności OWLIENT (« Regulamin Poufności« ). Regulamin Poufności stanowi dodatek do niniejszych Warunków i jest przez nie regulowany, a zatem jest przedmiotem modyfikacji i aktualizacji zgodnie z Artykułem 17. Użytkownik może w każdej chwili zapoznać się z Regulaminem Poufności w tym Serwisie.

 

19. ZDROWIE UŻYTKOWNIKÓW GRY

OWLIENT doradza Użytkownikowi podjęcie poniższych środków ostrożności we wszystkich przypadkach korzystania z gier wideo. Użytkownik powinien unikać grania, jeśli jest zmęczony lub niewyspany. Użytkownik powinien się upewnić, że gra w dobrze oświetlonym pokoju i korzysta z umiarkowanie jasnego ekranu. Gdy Użytkownik gra w grę wideo, która wymaga połączenia z ekranem, powinien grać w odpowiedniej odległości od ekranu i tak daleko, jak połączenie na to pozwala. Podczas korzystania z gry, Użytkownik powinien co godzinę robić dziesięcio (10) – piętnasto (15) minutowe przerwy.

Ostrzeżenie w związku z padaczką:

Niektóre osoby mogą mieć napady padaczki, włączając w to, w niektórych przypadkach, utratę przytomności, szczególnie, gdy narażone są na silne bodźce świetlne (szybko następujące po sobie obrazy lub powtarzanie prostych figur geometrycznych, błysków lub wyświetleń). Osoby, które są narażone na ryzyko wystąpienia drgawek podczas grania w niektóre gry wideo zawierające takie bodźce świetlne, powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem gry.

Rodzice muszą również zwrócić szczególną uwagę na swoje dzieci, podczas gdy grają one w gry wideo. Jeśli u Użytkownika lub jego dziecka wystąpi jeden z następujących objawów: zawroty głowy, zaburzenia wzroku, skurcze oczu lub mięśni, dezorientacja, ruchy mimowolne lub drgawki lub chwilową utrata przytomności, należy natychmiast przerwać grę i skonsultować się z lekarzem.

 

20. OPROGRAMOWANIA, PROGRAMY NARZĘDZIOWE I NARZĘDZIA

Usługi są zoptymalizowane dla najnowszych przeglądarek. OWLIENT zastrzega sobie prawo do optymalizacji jakichkolwiek Usług dla innych rozdzielczości lub przeglądarek.

Usługi mogą wymagać lub umożliwiać Użytkownikowi pobranie oprogramowania, aktualizacji, uzupełnień lub innych programów narzędziowych lub narzędzi dostarczanych przez OWLIENT lub jej licencjodawców (dalej « Oprogramowanie OWLIENT ») na komputer Użytkownika lub inny nośnik zatwierdzony przez OWLIENT. OWLIENT udziela Użytkownikowi osobistej, niezbywalnej i niewyłącznej licencji pozwalającej mu na korzystanie z Oprogramowania OWLIENT wyłącznie w celu korzystania z Usług, na całym świecie i na okres ustawowej ochrony Oprogramowania OWLIENT zgodnie z prawem własności intelektualnej. OWLIENT może określić warunki korzystania z tego Oprogramowania OWLIENT w chwili, w której udostępnia je Użytkownikowi.

Informujemy, że rozwój technologii komputerowej nie jest kompatybilny ze wszystkimi platformami i nośnikami i że działanie Oprogramowania OWLIENT oraz związanych z nimi Usług może się różnić w zależności od rodzaju komputera i innych urządzeń Użytkownika.

OWLIENT może co pewien czas dostarczyć Użytkownikowi aktualizacje lub modyfikacje Oprogramowania OWLIENT. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre aktualizacje i modyfikacje mogą być niezbędne w celu dalszego korzystać z oprogramowania OWLIENT i Usług.

Informacje na temat blokowania wyskakujących okienek (pop-up).

Przeglądarka Użytkownika może być skonfigurowana tak, aby uniemożliwić wyświetlanie pop-up. Część Zawartości jest wyświetlane w formie pop-up. Aby zoptymalizować korzystanie należy upewnić się, że funkcja blokowania pop-up jest wyłączona.

Warunki korzystania z Konsoli producenta obowiązują w całości i regulują zachowanie Użytkownika podczas korzystania z Usług odpowiednio za pośrednictwem Konsoli producenta. W przypadku sprzeczności między warunkami korzystania z usług Konsoli producenta lub innych podmiotów z niniejszymi Warunkami, te pierwsze warunki użytkowania mają pierwszeństwo. OWLIENT nie ponosi odpowiedzialności za usługi Konsoli producenta lub innych podmiotów. OWLIENT jest odpowiedzialny jedynie za udzielenie pomocy klientom i fakturowanie usług uzyskanych za pośrednictwem Usług.

 

21. SZCZEGÓLNE WARUNKU DLA KOMPATYBILNYCH URZĄDZEŃ PRZENOŚNYCH

Definicja Kompatybilnego Urządzenia Przenośnego.

Termin „Kompatybilny Terminal Przenośny” oznacza każde urządzenie zdolne do połączenia się z Internetem w celu skorzystania z Usług i obejmuje w szczególności telefony komórkowe, smartfony, cyfrowe odtwarzacze muzyczne, przenośne konsole do gier wideo, e-booki i PDA.

Dostęp do usług mobilnych

OWLIENT zezwala użytkownikom na dostęp do niektórych Usług za pośrednictwem Kompatybilnego Urządzenia Przenośnego Użytkownika (« Usługi Mobilne »).

Aby uzyskać dostęp do Usług Mobilnych z Kompatybilnego Urządzenia Przenośnego Użytkownik musi (i) posiadać Kompatybilne Urządzenie Przenośne, (ii) posiadać zgodę osoby, która płaci rachunek za przedmiotowy Kompatybilny Terminal Przenośny, (iii) posiadać dostęp do Internetu za pośrednictwem Kompatybilnego Urządzenia Przenośnego przez dostawce usług komórkowych lub internetowych oraz (iv) postępować zgodnie z warunkami umownymi dostawcy usług komórkowych lub internetowych. Te usługi komunikacji elektronicznej mogą wykorzystać, choć nie ograniczają się do, « drugiej », « trzeciej » lub « czwartej generacji » sieć telefonii komórkowej, WiFi, WiMax, lub łączność satelitarną.

Koszty dostępu do Usług Mobilnych.

Korzystanie z Kompatybilnego Urządzenia Przenośnego związane jest z opłatami. Koszty połączeń mogą zawierać, na przykład, normalne stawki dostawcy usług internetowych za korzystanie z WAP, transmisji danych lub przesyłanie wiadomości wskazane w umowie o korzystanie z usług telefonii komórkowej lub Internetu (zawarte lub nie w pakiecie usług), lub inne koszty, jakimi zostanie obciążony Użytkownik za korzystanie z usług komunikacji elektronicznej. Użytkownik powinien skontaktować się z dostawcą usług internetowych w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji dotyczących pakietów i ich cen.

JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE JEST OSOBĄ, KTÓRA OPŁACA RACHUNKI ZA KOMPATYBILNE URZĄDZENIE PRZENOŚNE, POWINIEN UZYSKAĆ ZGODĘ OSOBY, KTÓRA OPŁACA TE RACHUNKU PRZED ZAKUPEM USŁUG MOBILNYCH OWLIENT.

Jakość usług mobilnych

OWLIENT nie może zagwarantować Użytkownikowi korzystającemu z Usług Mobilnych komfortu użytkowania porównywalnego do korzystania z Usług za pośrednictwem komputera lub konsoli do gier, w szczególności w odniesieniu do jakości obrazu, czasu reakcji i dostępu do niektórych funkcji, takich jak słuchanie muzyki czy oglądanie wideo. Użytkownik potwierdza, że komfort Użytkownika Usług Mobilnych uzależniony jest od wydajności Kompatybilnego Urządzenia Przenośnego i możliwości sieci komunikacji elektronicznej, z której korzysta Użytkownik. OWLIENT w żadnym przypadku nie odpowiada za zmniejszenie komfortu użytkownika przy korzystaniu z Usług Mobilnych.

Pobieranie, instalowanie i korzystanie z niektórych Usługi Mobilnych dostarczonych poprzez Kompatybilne Urządzenie Przenośne może być zakazane lub ograniczone przez dostawcę usług internetowych, możliwe także jest, że nie wszystkie Usługi Mobilne będą funkcjonować u wszystkich dostawców usług sieciowych i urządzeń. Należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych w celu uzyskania informacji czy Usługi Mobilne są dostępne dla danego urządzenia Użytkownika oraz jakie ograniczenia, jeśli istnieją, znajdą zastosowanie do korzystania z Usług dla urządzeń mobilnych.

 

22. POSTANOWIENIA RÓŻNE

Tytuły i nagłówki

Nagłówki artykułów służą wyłącznie ułatwieni lektury i zrozumienia niniejszych Warunków i nie mogą w żadnym wypadku prowadzić do założeń odnośnie wykonania treści postanowień i sposobu, w jaki postanowienia te mogą być interpretowane.

Klauzula salwatoryjna

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków okaże się zbędne lub nieistotne lub zostanie uznane za nieważne lub nie będzie miało zastosowania, (i) postanowienie to będzie interpretowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w taki sposób, aby jak najlepiej odzwierciedlać początkowe intencje OWLIENT oraz (ii) pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną bez zmian i nadal będą obowiązywać, tak, jakby niepotrzebne, nieistotne, nieważne lub niemożliwe do zastosowania przepisy nie stanowiły już części Warunków.

Zrzeczenie się praw

Fakt, że OWLIENT lub Użytkownik nie wykonuje lub nie dochodzi jakiegokolwiek prawa lub nie korzysta z postanowienia niniejszych Warunków, lub nie korzysta z nich niezwłocznie, nie może być uznawany za odstąpienie od tego prawa lub przepisu. Odstąpienie od stosowania jednego z postanowień niniejszych Warunków może zostać uznane za obowiązujące dopiero po podpisaniu pisemnego oświadczenia w tej sprawie przez OWLIENT lub przez Użytkownika.

Całość umowy.

Warunki (w tym Regulamin Poufności OWLIENT) oraz wszystkie zasady i instrukcje opublikowane on-line dotyczące gier, aktywności, konkursów lub loterii lub usług handlowych, stanowią w szczególności całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a OWLIENT dotyczącą jego praw i obowiązków dotyczących korzystania z Usług.

Prawo i jurysdykcja

Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej:

(i) niniejsze Warunki i Konto/Konta podlegają prawu polskiemu, bez stosowania norm kolizyjnych tego prawa, oraz

(ii) Użytkownik wyraźnie uznaje wyłączną właściwość sądów w Warszawie, w Polsce, co do wszelkich skarg lub sporu z OWLIENT lub związanych w jakikolwiek sposób z Kontem Użytkownika lub korzystaniem przez Użytkownika z Usług, a także akceptuje oraz dobrowolnie wyraża zgodę na wykonywanie jurysdykcji terytorialnej przez sądy polskie w odniesieniu do wszelkich sporów tego rodzaju, w tym wszelkich skarg dotyczących OWLIENT lub jej spółek zależnych i ich, podwykonawców, dostawców i dostawców treści.

Siła wyższa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, OWLIENT nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za wyjątkowe okoliczności, działania państwa lub przypadki działania siły wyższej w rozumieniu polskiej doktryny prawa i orzecznictwa.

Kontakty

Niniejsze Warunki są w każdej chwili dostępne w Serwisie

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków, prosimy o kontakt z OWLIENT pod następującym adresem http://support.owlient.eu

NINIEJSZE WARUNKI ZNAJDUJĄ ZASTOSOWAIE JEDYNIE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

KORZYSTANIE Z USŁUG OZNACZA BEZWARUNKOWE ZATWIERDZENIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW ORAZ REGULAMINU POUFNOŚCI